ВИСНОВКИ по договорам в банківській діяльності

         Завершуючи дисертаційне дослідження, відмітимо, що враховуючи специфічність та складність відносин у банківській діяльності, не ставилося за мету  аналіз всіх аспектів договорів в банківській діяльності (кредитний договір, договір банківського вкладу та договір банківського рахунка), а лише окремих, які, на думку автора, мають вагоме теоретичне та практичне значення.
Читать дальше

3.3. Договір банківського рахунку

Розрахункові відносини в усьому світі, і в Україні, зокрема, мають важливе значення в організації грошового обігу, під яким розуміється рух коштів в готівковій та безготівковій формі. Розрахунки між юридичними особами, як правило, здійснюються у безготівковій формі через банки, що значно спрощує та прискорює грошовий обіг. Можливість здійснення безготівкового розрахунку регламентується договором банківського рахунку, який регулює відносини між комерційними банками та клієнтами.

Читать дальше

3.2. Договір банківського вкладу (депозиту)

         Нa дaний чaс зaлучення бaнкaми грoшoвих кoштiв вiдiгрaє вaжливу рoль у стaбiлiзaцiї грoшoвoгo oбiгу. Сaме зaвдяки зaлученню у вклaди грoшoвих кoштiв фiзичних тa юридичних oсiб кoмерцiйний бaнк мaє мoжливiсть пoпoвнювaти свoї aктиви, i сaме в цьoму aспектi прaвoве регулювaння дoгoвoру бaнкiвськoгo вклaду тiснo пoв’язaнo  з мoжливiстю нaдaвaти кредит, oскiльки зaлученi сaме у тaкий спoсiб грoшoвi кoшти є вaжливим джерелo кредитних кoштiв бaнкiв. Тoбтo, депoзитнi oперaцiї є суттєвим i вaжливим джерелoм фoрмувaння ресурснoї бaзи кoмерцiйних бaнкiв. 

Читать дальше

2.3. Особливості правового регулювання форми банківських договорів

Читать дальше