Інструкція по скасуванню виконавчого напису нотаріуса «Росвен Інвест Україна» та зняття арешту

Якщо вам заарештували рахунки або обмежили виїзд без рішення суду, то, швидше за все це пов'язано з тим, що стосовно вас вчинено виконавчий напис нотаріуса.

Виконавчий напис, являє собою розпорядження нотаріуса про стягнення з вас грошової суми на користь стягувача. Обов'язковою умовою для вчинення виконавчого напису є безспорність права вимоги. Тобто, якщо ви не згодні з такою заборгованостю і у вас є на це певні причини, тоді значення безспірності втрачає свій сенс, і ви можете скасувати виконавчий напис в суді.

В основному за виконавчим написом стягується кредитна заборгованість перед колекторами «Росвен інвест Україна» або МФО.

Перед вчинення виконавчого напису, нотаріус (Колейчик В. В., Коваленко О.М., Горай О. С., Бондар І. М., Разумова О. І., Харою Н. С., Гамзатова А. А., Швець Р. О., Куба Ю. В., Линкевич Б. А., Кондратюк В. С.) зобов'язаний вам вручити або надіслати рекомендованим листом з повідомленням копію вимоги про сплату боргу на користь «Росвен інвест України» за місцем вашого проживання або реєстрації. Як правило, колектори «Росвен інвест» ігнорують таку вимогу законодавства та надсилають претензію по іншій адресі або взагалі підробляють підпис на зворотньому повідомленні. В цьому випадку, вам необхідно в суді витребувати нотаріальну справу та довести судді, що ви не отримували вимогу – це буде підстава для скасування виконавчого напису «Росвен інвест».

Перед тим, як витребувати справу через суд, вам необхідно направити нотаріусу відповідний запит на отримання документів. Якщо у вас взагалі відсутні документи, ви маєте право направити запит приватному виконавцю, який зобов'язаний надіслати вам постанову про відкриття виконавчого провадження з кодом доступу до вашого виконавчого провадження, де буде майже вся необхідна інформація про виконавчий напис.

Зверніть особливу увагу, що після того як ви отримали вимогу «Росвен інвест», ви маєте право направити нотаріусу який буде вчиняти виконавчий напис заперечення по заявленому вимогу.

Ваше заперечення повинно містити причини незгоди. Причинами можуть виступати невірні розрахунки заборгованості в частині неустойки або винагороди, неналежний порядок повідомлення, повне погашення боргу за наявності підтвердних документів, а так само інші причини в залежності від ситуації.

Я рекомендую вам особисто поїхати в офіс нотаріуса і вже там власноруч заперечення у вільній формі. У разі якщо виїзд до нотаріуса не можливий, тоді ви можете направити заперечення рекомендованим листом з описом.

З дня отримання заперечення, нотаріус долучає його до справи, а в суді це буде доказом того, що виконавчий напис вчинений з порушенням закону.

Після того, як ви отримали реквізити виконавчого напису або його копію, ви подаєте позовну заяву в суд на «Росвен інвест України» за місцезнаходженням колекторів, або по місцю вашого проживання. На момент розгляду справи про скасування виконавчого напису, суд, за вашим клопотанням, виносить ухвалу та зупиняє виконавче провадження. Судовий збір за зупинення виконавчого провадження становить 454 грн. Як правило, суд проходить у спрощенному провадженні з викликом сторін.

Після того як ви отримали рішення про скасування виконавчого напису, ви йдете до цієї постанови до приватного виконавця який наклав арешти на ваші рахунки. У судового виконавця ви пишите заяву про закриття виконавчого провадження у зв'язку з скасуванням виконавчого напису. Далі судовий виконавець виносить відповідну постанову і знімає всі накладені на вас арешти.

Скасування виконавчого напису свідчить про незаконні дії приватний виконавця. Якщо приватний виконавець стягнув з вас заборгованість з урахуванням своїх послуг до скасування виконавчого напису, то його дії є незаконними. Однак стягнуте суму та її розподіл ви можете оскаржити в судовому порядку, подавши позов на стягувача.

В принципі, процедура скасування виконавчого напису досить-таки проста. Виконати її може кожен громадянин, який володіє основною інформацією, яку я виклав вище. Головне правильно скласти та підготувати документи про скасування виконавчого напису нотаріуса.

Сподіваюся, стаття для вас була корисною.

Якщо вам потрібно скасувати виконавчий напис нотаріуса, ми вам допоможемо.
На консультацію ви может записатись по телефону 063-595-87-10

 

Як правильно домовлятись з колекторами 

 

 

Приклад угоди про врегулювання заборгованості шляхом прощення частини боргу з «Росвен Інвест Україна».

Заборгованість закрили за 50% вартості заставного транспортного засобу.

 

УГОДА
про врегулювання заборгованості № ¬¬¬¬____
за кредитним договором № ____від 24.10.2013 року
м. Київ 27.04.2021 року
ТОВ «РОСВЕН ІНВЕСТ УКРАЇНА», (надалі – Новий Кредитор) фінансова установа, яка зареєстрована і здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України, (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 37616221, Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи ФК № 295), що знаходиться за адресою: 03124, м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, буд. 6, в особі Директора Кашпура Максима Леонідовича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та ____, ІПН: ____ (надалі – Боржник), що зареєстрований за адресою: ____, з іншої сторони, спільно іменовані надалі - «Сторони», а кожен окремо - «Сторона», уклали дану Угоду про врегулювання заборгованості №____ (за кредитним договором №____від 24.10.2013 року) від «27» квітня 2021 року (далі – Угода про врегулювання заборгованості) про наступне:
1. ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» (надалі – Первинний Кредитор) та Боржник уклали Кредитний договір №____від 24.10.2013 року (надалі – Кредитний договір), відповідно до умов якого Первинний Кредитор надав кредитні кошти, а Боржник взяв на себе зобов’язання своєчасної та повної сплати платежів, відповідно до умов Кредитного договору.
2. 16 листопада 2018 року між ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» (Первинний Кредитор) та ТОВ «РОСВЕН ІНВЕСТ УКРАЇНА» (Новий Кредитор) укладено Договір факторингу № ____, відповідно до умов якого, ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» відступив на користь ТОВ «РОСВЕН ІНВЕСТ УКРАЇНА», своє Право Вимоги заборгованості за Кредитними договорами, в тому числі за Кредитним договором №____від 24.10.2013 року, укладеним між ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» та Боржником.
3. Оскільки, за Кредитним договором, станом на «27» квітня 2021 року, обліковується прострочена заборгованість у розмірі: 353 079,12 грн. (триста п’ятдесят три тисячі сімдесят дев’ять гривень 12 коп.), Сторони домовились про врегулювання заборгованості, наступним шляхом:
Незважаючи на всі інші умови Кредитного договору, Сторони домовились, що у разі погашення Боржником заборгованості у розмірі 55 000,00 грн. (П’ятдесят п’ять тисяч гривень 00 копійок) у строк - до 29.04.2021 року (включно), зобов’язання Боржника за Кредитним договором вважаються припиненими з моменту повного виконання Боржником, відповідно до умов цього пункту, взятих на себе зобов’язань. Строни погодили, що повним виконанням вважається сплата коштів у розмірі 55 000,00 грн. (П’ятдесят п’ять тисяч гривень 00 копійок) у строк - до 29.04.2021 року (включно)
Сплата вищевказаної суми за наступними реквізитами :

3.1. Новий Кредитор зобов’язується приймати платежі від Боржника в погашення простроченої заборгованості до 29.04.2021 року (включно) за Кредитним договором, та на протязі виконання даної Угоди про врегулювання заборгованості, не проводити будь-які нарахування, що можуть збільшити суму заборгованості за Кредитним договором.
3.2. Порушення Боржником будь-якого із зобов’язань, передбачених цією Угодою в тому числі прострочення хоча б одного з передбачених п. 3.1 цієї Угоди платежів більше, ніж на 2 (два) робочих дні, є підставою для визнання цієї угоди про врегулювання заборгованості недійсною та надає право Новому Кредитору на примусове стягнення простроченої заборгованості, вказаної у п. 3 цієї Угоди, з Боржника, та надає право Новому Кредитору вимагати від Боржника дострокового виконання зобов’язань за Угодою та нарахування додаткових сум (проценти, штрафи та пені).
3.3. У випадку неналежного перерахування коштів, передбачених п. 3 цієї Угоди на банківський рахунок Нового Кредитора, (неповного, несвоєчасного перерахування, незалежно від причин) ця Угода автоматично припиняється у зв’язку з порушенням Боржником своїх обов’язків за цією Угодою, обов’язки (заяви, гарантії) Нового Кредитора за Угодою припиняються, і Новий Кредитор має право, в односторонньому порядку відмовитись від даної Угоди.
3.4. За порушення Боржником строків сплати платежу або його сплати не в повному обсязі відповідно до п. 3.1., цієї Угоди, Боржник сплачує Новому Кредитору штраф в розмір – 3 000,00 грн. (три тисячі гривень 00 коп.). В свою чергу, Новий Кредитор залишає за собою право не стягувати з Боржника штрафні санкції.
4. Дана Угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами, та діє до повного виконання взятих на себе зобов’язань строком до 29.04.2021 року (включно).
5. Кредитор після виконання Боржником в повному обсязі свого зобов'язання згідно умов даної угоди, зобов'язаний подати письмову заяву до Приватного виконавця Київського виконавчого округу Кісельової Віталіни Володимирівни про закриття/повернення виконавчого провадження №62485872.
6. Сторони погодили використання Новим Кредитором відтворення підпису та печатки за допомогою засобів механічного або іншого копіювання, при укладені даної Угоди про врегулювання заборгованості.

Боржник: Директор
ТОВ «РОСВЕН ІНВЕСТ УКРАЇНА»:

obzhalovanie ispolnitelnoj nadpisi pumb renesans bank 2

InvestKredo

 

«Финмарк», «Инвест-Кредо», «Женева», «Фактор плюс», «Финтайм», «ФК Довіра та гарантія», «Горизонт», «Вердикт-Капитал», «Веста», «Укрфинасгруп», «Финрайт», «Кредит-капитал», «Укрборг», «Росвен»

Інструкція по скасуванню виконавчого напису нотаріуса:

Зверніться до нотаріуса, який видала виконавчий напис, і запитайте про процедуру його скасування. Нотаріус повинен надати вам інформацію про те, які документи вам потрібно підготувати для скасування виконавчого напису.

Зібрати всі необхідні документи, які потрібно підготувати для скасування виконавчого напису. Це можуть бути різні документи, такі як розписка про повернення боргу, докази про сплату боргу, судове рішення про скасування виконавчого напису тощо.

Заповніть форму скарги на виконавчий напис і підготуйте її для подання до нотаріуса. У формі вказуйте причину скасування виконавчого напису і додайте всі необхідні документи.

Підготуйте документи, які підтверджують вашу особу, такі як паспорт або ідентифікаційна картка. Ці документи можуть бути необхідні для перевірки вашої особи.

Зверніться до нотаріуса з усіма документами і заповненою формою скарги. Нотаріус перевірить всі документи та інформацію, щоб переконатися, що все відповідає вимогам закону.

Після перевірки всіх документів та інформації, нотаріус видасть вам рішення про скасування виконавчого напису, якщо він вважає, що є достатній підставі для його скасування. Якщо він не згоден з вашим запитом, він може відмовити у скасуванні виконавчого напису.

Якщо нотаріус прийняв рішення про скасування виконавчого напису, він відправить повідомлення про скасування виконавчого напису до відповідних державних органів, таких як реєстр виконавчих проваджень. Якщо ви сплатили борг, або є інші достатні підстави для скасування виконавчого напису, то ця інформація буде внесена до реєстру виконавчих проваджень і виконавчий напис буде скасований.

Якщо ви не згодні з рішенням нотаріуса, ви можете подати апеляцію до суду і спробувати довести свою правоту. Якщо ви вважаєте, що нотаріус неправильно вирішив вашу справу або порушив ваши права, то ви можете подати скаргу до державних органів, які відповідають за діяльність нотаріусів.

У кожній країні можуть бути свої власні правила та процедури для скасування виконавчих написів нотаріусів, тому важливо перевіряти місцеві законодавчі норми та правила. Також може знадобитися допомога адвоката або юриста для оформлення правильної документації та захисту ваших прав.