Зразок документів, для закриття кредиту перед колекторами

Домовились з колекторами за 100 000 грн., з поверненням заставного авто. Підписали договір прощення боргу, а залишок боргу буде проданий через факторинг, для уникнення оподаткування прощеного кредиту. Скасували виконавчий напис нотаріуса, і колектори пішли на наші умови.

Для прикладу, приводимо примірники документів, які необхідно підписати з колекторами, щоб закрити кредит (договір та два гарантійних листа).

Для консультації по вашому питанню 063-595-87-10

Mayorov V1 1

Відеоконсультація, як закрити кредит перед колекторами

 

Додатковий договір
до Договору «Автопакет» № ___від 01.04.2008 року

м. Київ 27.10.2021 року

Товариство з обмеженою відповідальністю «ФК «ЕЛІТ ФІНАНС», код ЄДРПОУ: 40340222 (далі - "Кредитор"), в особі директора Наваренка Володимира Георгійовича, який діє на підставі Статуту, що є правонаступником ПАТ «КБ «НАДРА» на підставі Договору № Б/Н про відступлення прав вимоги від 26.08.2020 року, з однієї сторони, та
___, РНОКПП ___, паспорт серії KO № ___, виданий Антрацитівським МВ УМВС України в Луганській обл. 12.09.2002 року (далі - "Позичальник"), з іншої сторони, які далі за текстом визначаються як «Сторони», уклали цей додатковий договір (далі – «Додатковий договір») до Договору «Автопакет» № ___від 01.04.2008 року (далі – «Кредитний договір»), про наступне:
1. Сторони підтверджують, що заборгованість Позичальника за Кредитним договором станом на 27.10.2021 року складає 1 488 225,85 грн., з яких:
- залишок по тілу кредиту (основний борг): 420 715,83 грн.;
- залишок по відсотках: 671 560,02 грн.;
- пеня: 395 950,00 грн.
2. Сторони погодили продовжити строк виконання зобов’язань за Кредитним договором та даним Додатковим договором до «25» березня 2022 року.
3. Позичальник бере на себе зобов’язання здійснити погашення частини заборгованості у розмірі 100 000 (сто тисяч) грн. 00 коп. у наступному порядку:
- в день підписання цього Додаткового договору, сплатити платіж у розмірі 30 000 (тридцять тисяч) грн. 00 коп;
- решту заборгованості сплачувати щомісячними платежами у розмірі не менш як 14 000 (чотирнадцять тисяч) грн. 00 коп. до 25 (двадцять п’ятого) числа кожного місяця, починаючи з 25.11.2021 року.
4. В день підписання цього Договору та сплати платежу у розмірі 30 000 (тридцять тисяч) грн. 00 коп., Позичальнику повертається машина, яка є предметом застави по Договору «Автопакет» № ___від 01.04.2008 року. Після належного виконання Позичальником цього Договору, Кредитор знімає всі обтяження з машини, яка є предметом застави по Договору «Автопакет» № ___від 01.04.2008 року.
5. До моменту погашення двох останніх платежів, відповідно до п. 3 цього Договору, Кредитор підтверджує свої зобов’язання здійснити відступлення права вимоги залишку боргу Позичальника за Кредитним договором. Відступлення права вимоги залишку боргу за Кредитним договором буде здійснено Кредитором на вибрану Позичальником особу шляхом підписання договору. Ціна відступлення права вимоги становить 28 000 (двадцять вісім тисяч) грн. 00 коп. У випадку відмови Кредитора від укладення договору відступлення вимоги або виконання п. 3 цього Договору, веде до припинення зобов’язання по цьому Договору.
6. Сторони домовились, що Кредитор звільняється від зобов’язання передбаченого п. 5 цього Додаткового договору у випадку ухилення Позичальника від надання особи на яку необхідно Кредитору здійснити відступлення права вимоги, ухилення погодженої Позичальником особи від укладення договору щодо набуття права вимоги до Позичальника, або з іншої вини Позичальника.
7. У випадку непогашення Позичальником платежів (або місячного платежу) в обсязі та у строки, зазначені в п. 3 цього Додаткового договору, зобов’язання Кредитора щодо відступлення права вимоги за Кредитним договором припиняється на наступний день після закінчення строку, вказаного в п. 3 цього Додаткового договору. При цьому, Кредитор залишає за собою право стягувати з Позичальника заборгованість за Кредитним договором, що непогашена Позичальником, у повному обсязі, включаючи сплату суми основного боргу за кредитом, належних процентів та штрафних санкцій та вимагати відшкодування завданих Кредитору збитків в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
8. Сторони заявляють, що ні в процесі укладення цього Додаткового договору, ні в процесі виконання його умов не були, не будуть і не можуть бути порушені права будь-яких третіх осіб, в тому числі Держави Україна.
9. Укладення цього Договору не є заміною первісного зобов’язання новим зобов’язанням за Кредитним договором в розумінні частини 2 статті 604 Цивільного кодексу України (новацією).
10. Даний Договір є невід’ємною частиною Договору «Автопакет» № ___ від 01.04.2008 року.
11. Даний Договір складений українською мовою у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін.
12. Даний Договір набуває чинності з моменту підписання його Сторонами та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.

12. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

КРЕДИТОР:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФК «ЕЛІТ ФІНАНС»
Адреса: 03035, м. Київ, пл. Солом'янська, буд. 2
код ЄДРПОУ 40340222
IBAN UA873204780000026008924886456
відкритий в ПАТ АБ «Укргазбанк»
Є платником податку на загальних підставах

Директор

 

_______________/Наваренко В.Г./
м.п.

 

 

 


ПОЗИЧАЛЬНИК:

 

Позичальник

 

__________________/./
ТОВ «ФК «ЕЛІТ ФІНАНС»
ЄДРПОУ: 40340222
свідоцтво ФК № 1336
03035, м. Київ, пл. Солом’янська, 2

 

29.10.2021 року
ПІП__________

 

26 серпня 2020 року відповідно до Договору № Б/Н про відступлення прав вимоги від ТОВ «ФІНАНС ПРОПЕРТІ ГРУПП» (правонаступник ПАТ «КБ «НАДРА») до ТОВ «ФК «ЕЛІТ ФІНАНС» (надалі – «Новий кредитор») перейшло право вимоги, зокрема, за:
• Договором «Автопакет» № ____від 01.04.2008 року, що укладений між ПАТ «КБ «НАДРА» та ____ (надалі – Кредитний договір).

Доводимо до Вашого відома, що станом на сьогодні у ТОВ «ФК «ЕЛІТ ФІНАНС» відсутні будь-які фінансові претензії до ____за Кредитним договором.

 

Директор
ТОВ «ФК «ЕЛІТ ФІНАНС» ________________ Наваренко В.Г.

 

 

 

ТОВ "ФК "ЕЛІТ ФІНАНС"
ЄДРПОУ: 40340222
Листування: 03035, м. Київ, пл. Солом'янська, буд. 2

Від 26.10.2021 р.

ПІП _________

ГАРАНТІЙНИЙ ЛИСТ

26.08.2020 відповідно до Договору № Б/Н про відступлення прав вимоги до ТОВ "ФК "ЕЛІТ ФІНАНС" перейшло право вимоги, зокрема, за кредитним договором № ________ від 01.04.2008 року (надалі – Кредитний договір), укладеним між ПАТ «КБ «НАДРА» та Вами.
Доводимо до Вашого відома, що залишок заборгованості становить 1488225,85 грн., яка складається з:
• заборгованість за тілом Кредиту – 420715,83 грн.;
• заборгованість за відсотками – 671560,02 грн.;
• заборгованість за комісіями – 0 грн.;
• заборгованість за штрафними санкціями – 395950 грн.
Цим листом гарантуємо, що у разі укладення договору факторингу між ТОВ «ФК «ЕЛІТ ФІНАНС» та ТОВ «ІНКОМ-ФІНАНС» відносно Кредитного договору № _______ від 01.04.2008 року строком до 29.10.2021 року (включно), ТОВ "ФК "Еліт Фінанс" не буде мати жодних фінансових претензій до _______, РНОКПП ____.

Також, нами, в день отримання оплати за договором факторингу від ТОВ «ІНКОМ-ФІНАНС», буде направлено до приватного виконавця Крегула І.І.., заяву про повернення виконавчого документу стягувачу. У відповідності до ч. 1 п. 1 ст. 37 Закону України «Про виконавче провадження», виконавчий документ повертається стягувачу, якщо зокрема: стягувач подав письмову заяву про повернення виконавчого документа.
У відповідності до ч. 3 ст. 37 Закону України «Про виконавче провадження» встановлено, зокрема, що у разі повернення виконавчого документа стягувачу на підставі пунктів 1, 3, 11 частини першої цієї статті арешт з майна та банківських рахунків знімається та з предмету застави буде вилучено обтяження в ДРОРМ.

 

Директор Наваренко В.Г
ТОВ "ФК "Еліт Фінанс"