Зразок договору про припинення кредиту переданням відступного колекторам

ДОГОВІР №31/01/22/735106 про припинення зобов'язання переданням відступногом. Київ 31.01.2022 року

Mayorov V1 1

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕЙ-КОЛЕКТ» (надалі – Кредитор) в особі представника, Рудницької Ольги Леонідівни, паспорт серія СЮ 429055, виданий Якимівським РС УДМС України в Запорізькій області, 18.07.2016 року, Реєстраційний номер облікової картки платника податків 3458705429, яка діє на підставі довіреності, посвідченої 18.01.2022., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Чуловським В.А., за реєстровим № 190 та на підставі Договору факторингу№1 від 12.12.2011 року. (надалі – Договір факторингу) набув статус кредитора за Договором про надання споживчого кредиту 11237992000 року, (надалі – Кредитний договір), з однієї сторони, та______, ID паспорт № _____, орган що видав _____, 18.05.2021 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків _____ (надалі – Боржник), який(а) діє від власного імені, з іншої сторони,
які в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», маючи на меті задоволення майнових інтересів шляхом врегулювання заборгованості за вищевказаним Кредитним договором, керуючись принципами розумності та справедливості, керуючись статтями 6, 600, 627 Цивільного кодексу України,
уклали цей Договір №_____про припинення зобов'язання переданням відступного (надалі – Договір), визначивши наступне:
1. РОЗМІР, СТРОКИ І ПОРЯДОК ПЕРЕДАННЯ ВІДСТУПНОГО
1.1. Сторони за цим Договором дійшли згоди про припинення зобов'язань Боржника, які виникли на підставі Договору про надання споживчого кредиту № _____ року із всіма змінами та доповненнями, шляхом передачі Боржником Кредитору суми відступного не пізніше 31.01.2022 року.
Станом на 31.01.2022 року загальна сума заборгованості Боржника за Кредитним договором складає 91 162,33 (дев’яносто одна тисяча сто шістдесят два, 33) доларів США, з яких 76 389,10 (сімдесят шість тисяч триста вісімдесят дев’ять,10) доларів США – заборгованість по основній сумі кредиту; 14 773,23 (чотирнадцять тисяч сімсот сімдесят три, 23) доларів США – заборгованість за процентами.
1.2. Відступним за даним Договором є грошові кошти у гривневому еквіваленті 26 000 (двадцять шість) доларів США, що за курсом купівлі ПАТ «ПриватБанк» долара США, відображеного в розділі «Курси для карт і вкладів» на офіційному сайті ПАТ «ПриватБанк» undefined (надалі – Курс долара США) станом на __________________ року складає ___________________ ____________________________) грн. Відступне Боржник зобов’язується передати Кредитору до 31.01.2022 року.
1.3. Відступне передається Кредиторові виключно у відповідності до вимог ст. 533 Цивільного кодексу України.
1.4. Відступне передається Боржником Кредиторові шляхом безготівкового перерахування суми, що визначена п. 1.2 даного Договору, на рахунок Кредитора р/р у станд. IBAN UA673510050000026008879118812 в АТ «УкрСиббанк», код ЄДРПОУ 37825968 МФО 351005, призначення платежу: погашення заборгованості за КД №11237992000 згідно договору про припинення зобов’язань переданням відступного №_____.
1.5. Датою отримання відступного Кредитором є календарна дата фактичного зарахування суми, визначеної п.1.2. Договору, на рахунок Кредитора, який вказаний в п.1.4 Договору.
2. ПРИПИНЕННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ БОРЖНИКА
2.1. З дати отримання Кредитором грошових коштів, передбачених п. 1.2 цього договору, припиняються зобов’язання, які визначені Кредитним договором.
Таким чином, після виконання умов цього Договору, припиняються всі та кожне із зобов’язань, визначені Договором про надання споживчого кредиту №_____ від 24.10.2007 року у тому числі Договір Іпотеки № _____ від 24.10.2007 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Скляр О.С., за реєстровим № _____, а сам Кредитний договір вважається таким, що припинив свою дію.
2.2. З дати отримання Кредитором грошових коштів, які передані Боржником Кредитору в якості відступного на підставі даного Договору, всі спори і претензії, пов’язані із укладенням, виконанням, змінами та/чи припиненням Кредитного договору вважаються врегульованими.
2.3. Кредитор зобов’язується після отримання відступного, сума якого передбачена п.1.2. Договору, в триденний строк надати документи для зняття обтяження з майна, яким забезпечене виконання зобов`язання по Кредитному договору, а саме: Довідку про відсутність заборгованості.
3. ГАРАНТІЇ СТОРІН
3.1. Кожна із Сторін заявляє та гарантує іншій, що:
3.1.1 Сторони або представники Сторін усвідомлюють значення своїх дій та можуть керувати ними, а мова даного Договору їм повністю зрозуміла;
3.1.2 кожна із Сторін має необхідний обсяг цивільної дієздатності на укладення даного Договору;
3.1.3 укладення даного Договору відбувається на підставі вільного волевиявлення Сторін та відповідає їх внутрішній волі;
3.1.4 укладення даного Договору спрямоване на настання реальних наслідків, що обумовлені ним;
3.1.5 укладення даного Договору не суперечить будь-яким правам та законним інтересам будь-яких третіх осіб, зважаючи на це, кожна із Сторін гарантує, що в разі порушення визначеної гарантії та пред’явлення претензії чи позову будь-якою третьою особою, Сторона, яка допустила порушення, зобов’язується за власний рахунок врегулювати таку претензію/позов;
3.1.6 Сторони в повному обсязі обізнані із всіма обставинами, які пов’язані із Договором та мають суттєве значення для його укладення;
3.1.7 Сторони засвідчують про ознайомлення з умовами Договору та повним розумінням всіх і кожного з його положень;
3.1.8 Сторони погоджують, що порядок розрахунку гривневого еквіваленту суми відступного, що передбачене п. 1.2 даного Договору, встановлюється виключно на підставі даного Договору. Будь-які зміни, що стосуються порядку розрахунку гривневого еквіваленту суми відступного, можуть бути внесені тільки за взаємною згодою Сторін шляхом підписання додаткової угоди до даного Договору;
3.1.10 кожна із Сторін не перебуває під впливом обману, насильства чи погроз застосування насильства, будь-яких зловмисних домовленостей чи тяжких обставин;
3.1.11 даний Договір укладається з метою реального настання всіх правових наслідків, які ним обумовлені та не приховує будь-який інший правочин.
3.1.12 даний Договір містить всі умови, які кожна із Сторін вважає суттєвими.
3.2. Боржник повідомлений та підтверджує, що всі зобов’язання, які пов’язані із сплатою податків, зборів та/чи будь-яких інших обов’язкових платежів до бюджетів будь-якого рівня чи державних цільових фондів, в тому числі але не виключно, визначених Розділом IV та п. 16-1 підрозділу 10 Розділу ХХ Податкового кодексу України, та які стосуються Боржника і можуть виникнути на підставі даного Договору, Боржник виконує особисто. Необхідність, розмір та порядок внесення податків і зборів Боржник отримує особисто звернувшись безпосередньо до фіскальних органів.
3.3. Кредитор не несе відповідальності та не має обов’язку щодо компенсацій Боржникові будь-яких витрати (у тому числі, але не обмежуючись нотаріальних та інших) чи врегулювання будь-яких вимог, що стосуються зборів (у тому числі, але не обмежуючись судових, виконавчих, нотаріальних), штрафів, які виникли чи можуть виникнути у зв’язку з виконанням чи порушенням умов даного Договору, а також виконання чи порушення Боржником договорів, на підставі яких у нього виникла заборгованість перед Кредитором.
4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
4.1. У разі якщо Боржник прострочив термін передачі відступного, встановлений пунктами 1.2.2, 1.2.3 даного Договору, він на вимогу Кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, тридцять процентів річних від простроченої суми, а також штраф у розмірі 10 % від суми відступного, визначеного п. 1.2. даного Договору. Сплата штрафних санкцій, передбачених цим пунктом договору, не звільняє сторони від виконання обов’язків, передбачених цим договором, і не призводить до скасування домовленості, закріпленої цим договором (припинення цього договору).
4.2. За неналежне виконання умов даного Договору Кредитор нараховує Боржникові пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день прострочення виконання зобов`язання.
4.3. Сторони погодили, що у разі порушення Боржником пп.1.2.1.-1.2.3. п.1.2. даного Договору, Кредитор вправі вимагати від Боржника дострокового виконання зобов`язання, визначеного в п.1.2. даного Договору. У разі отримання від Кредитора вимоги про дострокове виконання зобов`язання, Боржник зобов`язаний її виконати протягом строку, визначеного такою вимогою.
4.4. Сторона, яка порушила умови даного Договору, звільняється від відповідальності, якщо таке порушення було викликано дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), та підтверджено відповідно до вимог чинного законодавства України.
5. НАБУТТЯ ЧИННОСТІ ТА ІНШІ УМОВИ
5.1. Цей Договір набуває чинності з моменту внесення Боржником на користь Кредитора платежу, встановленого п. 1.2.1 цього Договору, і діє до повного виконання.
5.2. Після набрання чинності цим Договором всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть враховуватися при тлумаченні умов цього Договору.
5.3. У разі розірвання цього договору, чинними залишаються умови Кредитного договору, які діяли до моменту підписання даного Договору. При цьому Боржник зобов’язаний буде виконати Кредитний договір в повному обсязі, у тому числі виплатити відсотки за користування кредитом, штрафні санкції та інші платежі, передбачені Кредитним договором та нараховані за весь час його дії, включаючи період дії даного Договору. Датою розірвання даного Договору є дата направлення цінним листом з описом вкладення повідомлення про його розірвання.
5.4. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі і підписані Сторонами.
5.5. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.
5.6. Всі спори, які виникають з даного Договору та пов’язані із його укладенням, виконанням, зміною та/або припиненням підлягають вирішенню шляхом переговорів, а в разі неможливості досягнути згоди, в компетентних органах судової влади Україні у відповідності з чинним в Україні законодавством.
5.7. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.
5.8. З метою виконання взятих на себе зобов’язань, підписанням даного Договору, Боржник надає згоду на обробку його персональних даних.

КРЕДИТОР

ТОВ «КЕЙ-КОЛЕКТ»
01042 м. Київ, вул. Іоанна Павла ІІ(вул. Патріса Лумумби), 4/6, корпус «В», поверх 4, каб. 402
р/р у станд. IBAN UA883510050000026506359049000 в АТ «УкрСиббанк»
код ЄДРПОУ 37825968
МФО 351005
Від імені Кредитора:
Представник за довіреністю

________________/ О.Л. Рудницька /

 


БОРЖНИК

 

________________/ _______ /