Заява про перегляд заочного рішення (зразок документу)

Досить часто виникають питання, як правильно скасувати  заочне рішення?
Для того, щоб скасувати заочне рішення, необхідно довести дві обставини:


Чому відповідач не зміг прийти на суд та повідомити причини неявки;
Чому саме це рішення незаконне та підлягає скасуванню та перегляду.

Зразок заяви про перегляд заочного рішення у цивільній справі (суддя задовольним заяву про скасування заочного рішення).


До Деснянського районного суду м. Києва
Заявник: _________
Адреса:_________
Особи, які беруть участь у справі:
Позивач: ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»
01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9Заява
Про перегляд заочного рішення Деснянського районного суду м. Києва від 18.05.2015р.       18.05.2015р. Деснянським районним судом м. Києва було ухвалено заочне рішення по справі за позовом ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»  до ______ про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Вказане рішення було отримано 28.05.2015р. про що свідчить відмітка на конверті, яка знаходиться в матеріалах справи. Отже, строк на подання заяви про перегляд заочного рішення визначений ст. 228 ЦПКУ не пропущений.

Обставини, що свідчать про поважність причин неявки Заявника в судове засідання та не повідомлення їх суду полягають в наступному:

      Відповідач не була повідомлена про судове засідання, що проводилося 18.05.2015р., у спосіб, що передбачений главою 7 ЦПКУ – «Судові виклики та повідомлення», а саме їй не направлялися і нею не отримувалися судові повістки про виклик та вона іншими чином, передбаченим вказаною главою ЦПКУ, не повідомлялася про дату судового засідання. В матеріалах справи, станом на день ознайомлення з ними представником заявника ____. – 18.05.2015р. були відсутні будь які документи, що підтверджують, обставину, яка свідчить про відправку судових повісток.
      Що стосується довідки секретаря судового засідання Лісовської А.О., яка знаходиться на 110 аркуші матеріалів справи та яка визначає ту обставину, що про час та дату судового засідання був повідомлений по телефону представник Відповідача ______,  то потрібно зазначити, що інформація зазначена в цій довідці не в повній мірі відповідає дійсності, оскільки представник Відповідача дійсно повідомлявся про судове засідання, яке відбудеться 18.05.2015р.,але був повідомлений зовсім інший час початку судового засідання ніж той, який зазначений в довідці – був повідомлений початок судового засідання об 11.30 год, (на який і з’явився представник Відповідача),  а в довідці зазначений  і дійсно мав початок судового засідання об 11.00 год.
    Якщо ж розглядати таке повідомлення по телефону в нормативно-правовому розмірі, то потрібно зазначити, що воно не відповідає главі 7 ЦПКУ, яка визначає, яким чином мають здійснюватися виклики на судове засідання і в яких випадках сторони являються належним чином повідомленими. Невідповідність виклику по телефону вказаній вище главі ЦПКУ полягає в тому, що такий виклик не був зафіксований та його підтвердження не знаходяться в матеріалах справи – як цього вимагає ч. 6 ст 74 ЦПКУ.
     Отже, виклик на судове засідання по телефону не відповідає законодавству України, а тому не було у Суду підстав для ухвалення заочного рішення оскільки відсутність належності повідомлення Відповідача є перешкодою відповідно до ст. 224 ЦПКУ для ухвалення заочного рішення.
   Заперечення проти вимог Позивача та докази, яким вони обґрунтовуються:
Позовна заява не мала розглядатися в суді та на її підставі не мало ухвалюватися судове рішення, оскільки вона підписувалася особою, яка не мала права її підписувати. Позовна заява була підписана фізичною особою ________ Довіреність від позивача на цю особу, яка знаходиться в матеріалах справи, була дійсна до 19.08.2014р. Позовна ж заява була пред’явлена до суду 09.09.2014р. Інша довіреність від позивача на фізичну особу _______ в матеріалах справи відсутня.
    З огляду на ці обставини, зокрема з огляду на те, що позовна заява була подана особою, яка не мала на те повноважень, суд мав застосувати п. 2 ч. 1 ст. 207 ЦПКУ та залишити позовну заяву без розгляду.
    Відповідно до п.2 ч. 1 ст. 207 ЦПКУ  Суд постановляєухвалу про залишення заяви без розгляду, якщозаявувідіменізаінтересованої особи подано особою, яка не маєповноважень на ведення справи.
Аналогічна ситуація має місце відносно заяви про збільшення розміру позовних вимог. Вказана заява була  підписана фізичною особою Прокловою Т.В. Довіреність від позивача на цю фізичну особу в матеріалах справи відсутня
    З огляду на цю обставину, судове рішення не могло ухвалюватися з урахуванням цієї заяви.
Розрахунки заборгованості, які містяться в матеріалах справи та якими начеб-то обґрунтовуються позовні вимоги складені та підписані фізичними особами, які зазначені вище: _________ Вказані особи, як вже зазначалося, не мають права підписувати ніякі документи, що стосуються судового розгляду, оскільки повноваження на вчинення цих дій у них відсутні.
Позивач не має права вимагати сплати кредитних грошових коштів оскільки строк виконання кредитного зобов’язання ще не настав, оскільки він настає 08.12.2026 року, а що стосується позовної вимоги дострокового повернення грошових коштів, то потрібно зазначити, що таку вимогу позивач не має права пред’являти Відповідачеві оскільки ним не виконані вимоги ч.10 ст. 11 ЗУ «Про захист прав споживачів» відповідно до якої Якщо кредитодавець на основі умов договору про надання споживчого кредиту вимагає здійснення внесків, строк сплати яких не настав, або повернення споживчого кредиту, такі внески або повернення споживчого кредиту можуть бути здійснені споживачем протягом тридцяти календарних днів, а за споживчим кредитом, забезпеченим іпотекою, та за споживчим кредитом на придбання житла – шістдесяти календарних днів з дня одержання повідомлення про таку вимогу від кредитодавця.Потрібно зазначити, що ніякі повідомлення Відповідачем не отримувалися, що є перешкодою для подання позову про дострокове повернення всієї суми кредитних грошових коштів.
     В матеріалах справи відсутні докази, які підтверджують ту обставину, що Відповідач отримувала вимогу про дострокове повернення кредитних грошових коштів.
Пеня зазначена в позовних вимогах – в розмірі 33 149, 47 дол. США є незаконною та не може бути стягнута, обґрунтування чого полягає в наступному:
Відповідно до ч. 3 ст. 551 ЦКУ  відповідно до якої Розмір неустойки може бути зменшений за рішенням суду, якщо він значно перевищує розмір збитків, та за наявності інших обставин, які мають істотне значення.
     Потрібно зазначити, що збитки кредитору за спірним кредитним зобов’язанням взагалі завдані не були оскільки аналізуючи ст. 16 ЦКУ, яка визначає що саме може бути збитками, можна зробити висновок, що збитків в розумінні цієї статті не завдано.
Відповідно до ст. 16 ЦКУ Збитками є:
втрати, яких особа зазнала у зв'язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки);
доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода).
Позовні вимоги є незаконними оскільки порушують ст. 99 Конституції України та ст. 192, 533 ЦКУ. Ці норми законодавства визначають, що зобов’язання має виконуватися в гривні. Вказані норми законодавства в розрізі їх відношення до зобов’язання, за яким можуть стягуватися проценти за користування грошовими коштами та неустойка (штраф або пеня) були протлумачені постановою Верховного Суду України винесеною 02.07.2014р., по справі №6-79цс14. Цією постановою (яка є обов’язковою для виконання всіма судами України відповідно до ст. 360-7 ЦПКУ) визначено, що неустойка (пеня, штраф) та проценти за користування коштами обчислюються та стягуються тільки в національній валюті – гривні.
      Порушення вказаних вище норм законодавства полягає в тому, що проценти за користування грошовими коштами, пеню та штраф Позивачем в позовній заяві було обчислено та визначено до стягнення не в національній валюті – гривні, а в іноземній валюті – долару США та як наслідок заочним рішенням були присуджені до стягнення суми грошових коштів по процентам та неустойці в доларі США.
     На підставі вищезазначеного та керуючись ст. 205, 228, 229 ЦПКУ,
ПРОШУ:
Переглянути заочне рішення Деснянського районного суду м. Києва  від 18.05.2015р., яке ухвалене по справі за позовом ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» до __________ про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Скасувати заочне рішення Деснянського районного суду м. Києва  від 18.05.2015р., яке ухвалене по справі за позовом ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» до _______ про стягнення заборгованості за кредитним договором та призначити справу до розгляду в загальному порядку.
Звільнити від сплати судового збору на підставі ст. 22 ЗУ «Про захист прав споживачів».
Додатки:
Копії заяви в 1екз (окрім екземпляру суду).;
Позичальник                                            _________________                              05.06.2016р.

Для отримання юридичної консультації по кредитам:

 
1. Реструктуризація кредиту (списання)
2. Захист від колекторів
3. Зняття арешту з майна
4. Оскарження рішення суду (заочне, апеляція, касація)
5. Застосування позовної давності по кредиту
6. Припинення поруки, скасування виконавчого напису

911inua@gmail.com - задайте нам питання!
063-595-87-10 - отримуйте консультацію за телефоном!