Як завести гроші в банк, щоб банк не зарахував як погашення кредиту

Призначення цього попереднього договору полягає у заведенні грошових коштів іншою особою (не боржником), як попередній внесок, необхідний для винесення питання про викуп права вимоги за кредитним договором. Якщо банк відмовиться від укладання договору факторинга, третя особа може повернути грошові кошти від банку. 

Mayorov advokat
                                                       

ПОПЕРЕДНІЙ ДОГОВІР                       Місто Київ, 2019 року, листопада місяця, двадцять першого числа

Як правильно погашати кредит колекторам


Публічне акціонерне товариство «Банк», ідентифікаційний код 09807856, місцезнаходження якого: 04050, місто Київ, вулиця Артема, , Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № ____, видане ________, державним реєстратором Шевченківської районної у місті Києві державної адміністрації, дата проведення державної реєстрації: 02 липня 2007 року, дата заміни свідоцтва про державну реєстрацію: 30 вересня 2009 року, номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про заміну свідоцтва про державну реєстрацію: ______________, в особі директора департаменту примусового стягнення проблемних активів філії «Центральне РУ» ____________, податковий номер: ___________, паспорт серії КН № _________, виданий Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ________ року та зареєстрований за адресою: м. Полтава, вул. __________, буд. ___, кв. ____, який діє на підставі довіреності від ___ листопада _____ року, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ________ за реєстровим № _____, в подальшому іменується – «Кредитор», з однієї сторони,
та

Громадянин України ______________, податковий номер: _________, паспорт серії ЕА № _________, виданий _______________ УМВС України в Кіровоградській обл. _________ року, який зареєстрований за адресою: м. Київ, пр-т Маяковського, б. ______, кв. ____, надалі – «Позичальник», з другої сторони, які в подальшому разом іменуються «Сторони», а окремо – «Сторона», розуміючи значення цього правочину, перебуваючи при ясній пам'яті і доброму розумі, намагаючись згідно із ст. 6 Цивільного кодексу врегулювати саме ті відносини, що відповідають їх дійсним намірам, уклали цей Договір про наступне:
1. Предмет договору.
 1.1. Сторони зобов'язуються в майбутньому, укласти і належним чином оформити Договір про відступлення права вимоги за фінансовим кредитом (далі – «Основний договір») на умовах, в порядку та строки, визначених цим Договором. 1.2. Право вимоги за Кредитним договором № _______ від 28.09.2007 року, укладеним між Банком , в особі Філії «Київське регіональне управління» Банку «__________», ТОВ правонаступником всіх прав якого є АТ «Банк», в особі Філії «Центральне регіональне управління» АТ «Банк» та гр. ________________ (далі – «Кредитний договір»). 
2. Умови договору.

2.1. СТОРОНИ домовились укласти Основний договір (Договір про відступлення права вимоги за фінансовим кредитом у відповідності до п. 1.2.) в строк до ___ грудня 2013 року з урахуванням таких істотних умов:2.1.1. Предмет Договору про відступлення права вимоги за фінансовим кредитом (Основного договору):

а) В порядку та на умовах, визначених Основним договором, АТ «Банк» (Кредитор) зобов'язується в майбутньому передати Новому кредитору всі права вимоги та інші права, що належать АТ «Банк» з моменту укладення Договору про відступлення права вимоги за фінансовим кредитом або можуть виникнути в майбутньому на підставі Кредитного договору № _________ від ____ вересня 2007 року з урахуванням всіх змін та доповнень до нього, укладеного між Кредитором та громадянином України ______________, податковий номер: ____________, паспорт серії __ № _______, виданий _________________ УМВС України в Кіровоградській обл. _________ року, який зареєстрований за адресою: м. Київ, пр-т Маяковського, б. __________, кв. ___.

2.1.2. Ціна відступлення права вимоги за фінансовим кредитом та порядок розрахунків:

а) Кредитор згоден відступити права вимоги за ціною 68 914 (шістдесят вісім тисяч дев’ятсот чотирнадцять) доларів США 27 центів, в еквіваленті за комерційним курсом АТ «Банк» на дату підписання Договору відступлення права вимоги за фінансовим кредитом, яка сплачується Новим кредитором на користь Кредитора на рахунок № ______________, відкритий в Філії “Центральне РУ” АТ “Банк”, МФО ________, ЄДРПОУ ____________ в п. 1.2.

б) Сума вказана у пп. «а» п. 2.1.2. цього Договору є остаточною та зміні не підлягає.

в) _____________________ сплачує на користь АТ «Банк «Фінанси та Кредит», суму визначену в п.п. «а» п. 2.1.2. цього Договору на наступних умовах:

- Позичальник сплачує Банку у строк до 21.11.2013 року отримані ним у фактичне користування Кредитні ресурси у сумі 25 000 (двадцять п`ять тисяч) дол. США 00 центів в еквіваленті за комерційним курсом АТ «Банк» на дату внесення коштів до моменту підписання данного Договору;

- Позичальник зобов’язується сплатити в строк до 29.11.2013 року отримані ним у фактичне користування Кредитні ресурси у сумі 10 000 (десять тисяч) дол. США 00 центів в еквіваленті за комерційним курсом АТ «Банк» на дату внесення коштів;

- Позичальник зобов’язується сплатити в строк до 27.12.2013 року отримані ним у фактичне користування Кредитні ресурси у сумі 33 914 (тридцять три тисячі дев’ятсот чотирнадцять) дол. США 27 центів (всього 68 914 (шістдесят вісім тисяч дев’ятсот чотирнадцять) дол. США 27 центів) в еквіваленті за комерційним курсом АТ «Банк» на дату внесення коштів;

- Позичальник зобов’язується сплатити судові витрати на загальну суму 1 844 (одна тисяча вісімсот сорок чотири) гривні 70 копійок, в строк до дати укладення Основного договору.
3. Права та обов'язки СТОРІН:

3.1. АТ «Банк» зобов’язується передати Новому кредитору всі документи, які засвідчують та підтверджують права, що передаються, та інформацію, яка є важливою для їх здійснення за Основним договором, у день надходження повної суми коштів, вказаної в п. 2.1.2. (п.п. «а»), за актом прийому - передачі.
Документи Кредитор передає Новому кредитору в оригіналах.

3.2. АТ «Банк» зобов'язаний сповістити ____________ про відступлення права вимоги за Основним договором, шляхом направлення йому письмового повідомлення.

Вказане письмове повідомлення повинно бути направлено Боржнику в триденний строк від дати сплати ціни відступлення в повній сумі та в цей строк Новому кредитору мають бути надані докази останнього.
АТ «Банк» повинен надати Новому кредитору докази належного повідомлення та отримання повідомлення Боржником стосовно укладення договору відступлення права вимоги протягом 3 робочих днів з дня одержання поштового повідомлення про вручення адресату.
У випадку неотримання АТ «Банк» повідомлень про вручення Боржнику поштових відправлень, Кредитор передає новому кредитору копію повідомлень разом із документами, що підтверджують їх надіслання.

3.3. АТ «Банк» підтверджує, що інформація (включаючи документи Кредитора), яка буде надана Новому кредитору для виконання та/або у зв'язку з умовами Основного договору, є повною, виключно правдивою і відповідає дійсності.

3.4. АТ «Банк» гарантуватимиме Новому кредитору, що він належним чином зареєстрований та діє за законами України, має повноваження та законне право виконувати та надавати цей Договір та всі інші угоди, які повинні виконуватися у зв'язку з укладенням Основного Договору, та виконувати свої зобов'язання відповідно до Основного договору.

3.5. З моменту відступлення права вимоги Кредитор вибуває із будь-яких правовідносин, які склалися між ним (АТ «Банк») та_______________, та зобов’язаний підтримати заяви Нового кредитора у судових та інших проводженнях щодо заміни сторонни стягувача.

3.6. Первісний кредитор зобов’язаний внести відповідні зміни до Державного реєстру обтяжень рухомого майна. 3.7. До підписання цього Договору, в рахунок належних за Основним договором платежів, на підтвердження зобов'язання і на забезпечення його виконання, у відповідності до п. 2.1.2. п.п. «в» цього Договору ________________ сплатив грошові кошти на користь Кредитора на рахунок №_______________в розмірі 25 000 (двадцять п`ять тисяч) дол. США 00 центів в еквіваленті за комерційним курсом АТ «Банк » на дату внесення коштів.

В момент укладення Основного договору, зазначена сума внеску буде зарахована у загальну ціну відступлення права вимоги за фінансовим договором.
4. Особливі умови.
4.1. Відповідно до ст. 635 Цивільного кодексу України зобов'язання, встановлені цим Договором, припиняються, якщо ОСНОВНИЙ ДОГОВІР не був укладений протягом терміну, встановленого цим Договором за умовою виконання розділу 2 цього Договору, або якщо жодна із СТОРІН не направить другій стороні пропозицію про укладення ОСНОВНОГО ДОГОВОРУ.Якщо одна СТОРОНА бажає припинення зобов'язання, встановленого цим Договором, вона повинна направити іншій стороні пропозицію про відмову від Основного договору. Ця пропозиція має бути оформлена письмово та вручена іншій стороні під розписку або надіслана іншій стороні поштою заказним листом з повідомленням про вручення не пізніше ніж в останній день терміну, встановленого цим Договором для укладення ОСНОВНОГО ДОГОВОРУ.

4.1.2. У випадку невиконання ________________ будь-яких умов п.п. «в» п. 2.1.2. цього Договору, даний Попередній договір вважатиметься неукладеним.
5. Відповідальність Сторін і вирішення спорів
5.1. Усі спори, які можуть виникнути у зв’язку з укладанням та\або виконанням цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку згідно з чинним законодавством.

5.2. Усі спори, які можуть виникнути у зв’язку з укладанням та/або виконанням цього Договору підлягають вирішенню відповідним судом.
6. Строк дії Договору та інші умови

6.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.

6.2. Після підписання Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

6.3. Зміни до цього Договору можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору.

6.4. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у випадку, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані Сторонами або їх уповноваженими представниками.

6.5. Цей Договір складений українською мовою у двох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

Місцезнаходження і реквізити Сторін

Публічне акціонерне товариство “Банк”
місцезнаходження: м. Київ, вул. Артема, код ЄДРПОУ
МФО ,
в особі директора департаменту примусового стягнення проблемних активів філії «Центральне РУ»
 

ПІБ
адреса реєстрації: м. Київ, м. Київ, пр-т Маяковського, б. , кв.
Паспорт: ___ № _______, виданий __________ РВ УМВС України в ____________обл. _______ року Податковий номер: __________

Для отримання юридичної консультації по кредитам:

1. Реструктуризація кредиту (списання)
2. Захист від колекторів
3. Зняття арешту з майна
4. Оскарження рішення суду (заочне, апеляція, касація)
5. Застосування позовної давності по кредиту
6. Припинення поруки, скасування виконавчого напису
7. Супроводження купівлі кредиту на голландському аукціоні
8. Списання боргів – банкрутство фізичних осіб


911inua@gmail.com - задайте нам питання!
063-595-87-10 - отримуйте консультацію за телефоном!