Вердикт фінанс. Погашення кредиту з дисконтом (зразок документу)

УГОДА
ПРО ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ЗОБОВ`ЯЗАННЯ ТА ПОРЯДОК ЙОГО ВИКОНАННЯм. Київ                                                                                          «__» _________ 20 ___ року 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Вердикт», код ЄДРПОУ, юридична особа, створена та діюча за законодавством України, розташована за адресою: Україна, 04071, м. Київ, вул., надалі іменується "Стягувач", в особі Директора, який діє на підставі повноважень наданих Статутом, з однієї сторони,
та
______________________, який діє на основі особистого волевиявлення, з другої сторони, який надалі іменується "Боржник", домовились про укладення цієї Угоди про визначення розміру зобов’язання та порядок його виконання (далі за текстом – Угода) на зазначених нижче умовах.
1. Боржник визнав, що згідно із Договором факторингу №_______ від 20.04.2012 року, який укладено між ТОВ "Кредекс " (правонаступник ПАТ «УкрCиббанк») та ТОВ "Вердикт " (надалі за текстом – Договір факторингу), останній є правонаступником в повному обсязі прав та обов’язків первісного кредитора за Кредитним договором №____________________року, який укладено між ПАТ "УкрCиббанк" та ________________________ (надалі за текстом – Кредитний договір). Стягувач зобов’язується надати Боржнику для ознайомлення витяг з Договору факторингу.

2. Боржник визнає, що його прострочена заборгованість перед Стягувачем на момент укладення цієї Угоди складає 169 438 (сто шістдесят дев’ять тисяч чотириста тридцять вісім) гривень 82 копійки.

3. Сторони погодились, що Боржник сплачує Стягувачу грошові кошти в якості погашення простроченої заборгованості, у розмірі 45 000 (сорок п’ять тисяч) гривень 00 копійок, на поточний рахунок Стягувача у порядку визначеному наступним графіком платежів:

1. 30 000 (тридцять тисяч) гривень 00 копійок до 30.04.2014р.
2. 2 500 (дві тисячі п’ятсот) гривень 00 копійок до 30.05.2014р.
3. 2 500 (дві тисячі п’ятсот) гривень 00 копійок до 30.06.2014р.
4. 2 500 (дві тисячі п’ятсот) гривень 00 копійок до 30.07.2014р.
5. 2 500 (дві тисячі п’ятсот) гривень 00 копійок до 30.08.2014р.
6. 2 500 (дві тисячі п’ятсот) гривень 00 копійок до 30.09.2014р.
7. 2 500 (дві тисячі п’ятсот) гривень 00 копійок до 30.10.2014р.
4.За умови належного виконання Боржником умов п. 3. цієї Угоди, Стягувач не матиме жодних майнових претензій до Боржника з приводу заборгованості, що вказана в п. 2 цієї Угоди та зобов’язання з погашення решти заборгованості, а саме – 124 438 (сто двадцять чотири тисячі чотириста тридцять вісім) гривень 82 копійки, вважатиметься припиненим на підставі ст. 605 Цивільного кодексу України. 

5. Порушення Боржником будь-якого із зобов’язань, передбачених цією Угодою в тому числі прострочення хоча б одного з передбачених п. 3 цієї Угоди платежів більше, ніж на 2 (два) робочих дні, є підставою для примусового стягнення простроченої заборгованості, вказаної у п. 2 цієї Угоди, з Боржника. Доказом порушення зобов’язань з боку Боржника є відповідна заява Стягувача надіслана на адресу Боржника.

6. Сторони домовились, що права застави, обмеження та обтяження, встановлені для забезпечення погашення вказаної у п.2 цієї Угоди заборгованості зберігаються до виконання Боржником своїх зобов’язань за цією Угодою.

7. В день сплати грошових коштів, вказаних у п. 3 цієї Угоди, Стягувач зобов’язується забезпечити Боржника документами, необхідними для зняття заборон (арештів) на відчуження об’єкту застави, накладених на користь Стягувача за Кредитним договором та надати останньому відповідні документи.

8. Сторони заявляють, що ні в процесі укладення цієї Угоди, ні в процесі виконання її умов не були, не будуть і не можуть бути порушені права будь-яких третіх осіб, в тому числі й держави. Представник Стягувача гарантує, що він має всі належні повноваження на укладення Угоди та його дії не суперечать інтересам особи, яку він представляє.

9. Ця Угода вважається укладеною після її підписання Сторонами. У випадку неналежного перерахування коштів, передбачених п. 3 цієї Угоди на банківський рахунок Стягувача, (неповного, несвоєчасного перерахування, незалежно від причин) ця Угода автоматично припиняється у зв’язку з порушенням Боржником своїх обов’язків за цією Угодою, обов’язки (заяви, гарантії) Стягувача за Угодою припиняються, і Стягувач зберігає право на примусове стягнення вказаної у п. 2 Угоди заборгованості у примусовому порядку.

10. Сторони погодились, що підпис цієї Угоди Стягувачем за допомогою факсиміле тягне за собою ті ж юридичні наслідки що і живий підпис уповноваженої особи Стягувача. Підписана Угода за допомогою факсиміле є легітимною та підтверджує волевиявлення Стягувача.

Стягувач:
Товариство з обмеженою відповідальністю
«Вердикт»
04071, м. Київ, вул.
код ЄДРПОУ:
п/р в
ПАТ "Альфа Банк"
МФО
Директор
___________________
Боржник:
паспорт: серія ___ №___________,
виданий________ ____________________ від «___» ________ ____ р. 
ід. номер ____________________,
зареєстрований за адресою: ______________ ________

 

Для отримання юридичної консультації по кредитам:

1. Реструктуризація кредиту (списання)
2. Захист від колекторів
3. Зняття арешту з майна
4. Оскарження рішення суду (заочне, апеляція, касація)
5. Застосування позовної давності по кредиту
6. Припинення поруки, скасування виконавчого напису
7. Супроводження купівлі кредиту на голландському аукціоні
8. Списання боргів – банкрутство фізичних осіб
911inua@gmail.com - задайте нам питання!
063-595-87-10 - отримуйте консультацію за телефоном!