Припинення нарахування кредитних процентів та пені

Даний позов знадобиться тим, хто хоче припинити нарахування процентів та пені після закінчиння строку виконання кредитного зобовязання (закінчення строку дії кредитного договору), який також може настати внаслідок застовуння кредитром механізму дострокового провернення кредитних грошових коштів.

 

Korotya advokat
До Дніпровського районного суду м. Києва

Позивач:________________________________________________

Відповідач: Відкрите Акціонерне Товариство
«Універсал Банк»
Місцезнаходження: 04114, м.Київ,
вул..Автозаводська,54/19
тел../факс: 0-800-300-200
тел.: +38(044)3915777
Інші засоби зв’язку невідомі

Відповідно до ч. 3 ст. 22 Закону України «Про захист прав споживачів» - звільнений від сплати судового збору

ПОЗОВНА ЗАЯВА
про тлумачення умов договору

Мною, ... (надалі – Позивач або Позичальник), .. квітня 2008 року з ВАТ «Універсал Банк» (надалі – Відповідач або Банк) було укладено Кредитний договір № ... (далі за текстом – Кредитний договір або Договір). Відповідно до п.1.1. Кредитного договору «Кредитор зобов’язується надати Позичальнику на умовах цього Договору грошові кошти (кредит) в сумі ... доларів США, а Позичальник зобов’язується прийняти, належним чином використати та повернути кредит, а також сплатити проценти за користування кредитом в розмірі 12,75% річних в порядку, на умовах та в строки, визначені цим Договором. Правовідносини, що виникають з Кредитного договору, регулюються крім іншого Цивільним Кодексом України. Відповідно до п.1.3. Кредитного договору цільове призначення – придбання майна. Закон України «Про захист прав споживачів», як зазначено в його преамбулі, регулює відносини між споживачами товарів, робіт і послуг та виробниками і продавцями товарів, виконавцями робіт і надавачами послуг різних форм власності, встановлює права споживачів, а також визначає механізм їх захисту та основи реалізації державної політики у сфері захисту прав споживачів Надання коштів за вказаним Кредитним договором, відповідає всім ознакам споживчого кредиту, а саме:
- Відповідач є банком;
- Позивач є споживачем, так як є фізичною особою, яка придбаває нерухоме майно для використання останнього в якості основного місця проживання, тобто для власних потреб. Отже, правовідносини, що виникають з Кредитного договору, регулюються крім іншого Законом України «Про захист прав споживачів».
На виконання умов Кредитного договору в той же день між мною та Банком було укладено іпотечний договір б/н від .. квітня 2008 року.
Відповідно до ст..1 Закону України «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати» договір про іпотечний борг - цивільно-правова угода, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав і обов'язків, які виникають у кредитодавця та боржника з приводу іпотечного боргу; іпотечний борг - основне зобов'язання за будь-яким правочином, виконання якого забезпечене іпотекою.
Отже, правовідносини, що виникають з Кредитного договору регулюються зокрема Законом України «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати».
Відповідно до ст. 2 Закону України «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати» умови договору про іпотечний борг та іпотечного договору розробляє кредитодавець.
Саме Банком був розроблений та наданий для підписання текст Кредитного договору. Зазначеним законом не передбачено право позичальника вносити зміни та доповнення до таких договорів.
Відповідно до ст. 637 Цивільного Кодексу України (далі – ЦК України) встановлено, що тлумачення умов договору здійснюється відповідно до статті 213 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 213 ЦК України на вимогу однієї або обох сторін суд може постановити рішення про тлумачення змісту правочину; при тлумаченні змісту правочину беруться до уваги однакове для всього змісту правочину значення слів і понять, а також загальноприйняте у відповідній сфері відносин значення термінів.
Стосовно умов Кредитного договору, враховуючи, що його текст складено Відповідачем, незрозумілим та спірфним для мене є визначення строку дії Кредитного договору, і ось чому:
Відповідно до п.1.2. Кредитного договору строк кредитування за цим Договором становить період з дати надання Кредитором Кредиту Позичальнику по “10” квітня 2038 року включно (що є датою остаточного погашення всієї суми Кредиту). Строки та терміни надання та погашення Кредиту визначаються умовами цього Договору.
Відповідно до п.2.6 Кредитного договору позичальник зобов’язується здійснити останню сплату щомісячного платежу (повністю повернути Кредит та сплатити у повному обсязі проценти за користування Кредитом) не пізніше 10 квітня 2038 року.
Відповідно до п.2.7 Кредитного договору позичальник зобов’язується здійснити повне погашення процентів за користування Кредитом не пізніше дня повного погашення суми Кредиту, зазначеного у п.2.6. цього Договору.
Відповідно до п.5.3.2 Кредитного договору позичальник зобов’язаний повернути Кредит в сумі, вказаній в п.1.1. цього Договору, своєчасно сплачувати проценти за користування Кредитом, а також у випадку невиконання або неналежного виконання взятих на себе зобов’язань за цим Договором сплатити штрафні санкції та інші платежі, у строк та на умовах, що визначені цим Договором.
Отже, із змісту Кредитного договору (п.п. 1.1, 2.6, 2.7, 5.3.2) вбачається, що основним зобов’язанням позичальника за договором є повернення отриманої в кредит грошової суми та сплата нарахованих процентів та можливих штрафних санкцій в строк, встановлений п.1.2 Кредитного договору. Іншими умовами договору не передбачено будь-яких відмінних від п.1.2 Кредитного договору строків або термінів виконання зобов’язань окрім можливості дострокового їх виконання. Також Кредитним договором не передбачено дії зобов’язань до повного їх виконання.
Відповідно до п.9.1. Кредитного договору цей Договір набирає чинності з моменту його підписання обома сторонами та діє до повного виконання сторонами взятих на себе зобов’язань за цим Договором.
Згідно ст. 251 ЦК України строком є певний період у часі, зі спливом якого пов'язана дія чи подія, яка має юридичне значення. Терміном є певний момент у часі, з настанням якого пов'язана дія чи подія, яка має юридичне значення.
При цьому я вважаю, що це роз’яснення поширюється на будь-які випадки незалежно від характеру правовідносин і того, чи йде мова про строк договору, чи строк зобов’язання, бо ВССУ давав роз’яснення саме щодо визначення наявності чи відсутності строку як такого.
Така ж позиція викладена у Висновках Верховного Суду України, викладених у рішеннях, прийнятих за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення, за I півріччя 2012 р. З наведеного виходить, що п.9.1 Кредитного договору не може розглядатись як такий, що встановлює строк дії Кредитного договору, оскільки в ньому відсутнє посилання на будь-який певний період часу. Інших вказівок на встановлення строку дії Кредитного договору в ньому також не міститься.
Враховуючи викладене, виходить, що з одного боку строк дії Кредитного договору ним не встановлено (п.9.1 не відповідає вимогам ст.ст. 251, 252 ЦК України), а з іншого – в ньому встановлений термін виконання зобов’язань позичальником, який відповідає строку кредитування відповідно п.1.2 Кредитного договору.
Як зазначає Верховний Суд України в своїй Постанові № 09/237 від 10.11.2009 р.: «договір як правочин є підставою виникнення договірного зобов'язання, а тому строк існування самої підстави зобов'язання не може бути коротшим строку існування цього зобов'язання». Отже строк дії кредитного договору хоч і не є істотною умовою в розумінні ЦК України, але він є необхідним, виходячи з наступного:
Відповідно до п.1.4 Кредитного договору кредит надається на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання. Отже, із сутності кредитних правовідносин виходить, що з огляду на строковість як принцип кредитування вони завжди мають кінцеву дату, з якою пов’язане остаточне повернення кредиту. Як приклад важливості наявності чітко визначеного строку дії Кредитного договору можна навести наступне:
Відповідно до п.4.1.1 Кредитного договору достроковим повним погашенням вважається повернення позичальником суми кредиту та нарахованих процентів за його користування в повному обсязі на дату погашення до настання кінцевого терміну погашення за цим договором. При цьому в договорі не визначено, що повне дострокове погашення є належним виконанням позичальником своїх зобов’язань за Кредитним договором та припиняє всі зобов’язання за ним, а навіть навпаки зазначеним пунктом передбачено комісійну винагороду за таке погашення, що в даному випадку я розцінюю як штрафні санкції.
Якщо виходити з того, що строк дії Кредитного договору встановлений ним відповідно до строку кредитування, тобто до дати, що встановлює термін повного повернення кредиту, то за таких умов буде очевидним, що дострокове повне погашення є належним повним виконанням умов Кредитного договору з боку позичальника та відповідно припиняє його дію.
Отже, в разі відсутності в Кредитному договорі чітко визначеного строку його дії стає незрозумілим, коли саме закінчують свою дію зобов’язання, взяті на себе позичальником, оскільки відповідно до п.9.1 Кредитного договору не є зрозумілим та однозначним, виконання яких саме зобов’язань призводить до припинення дії договору. Так, п.3.1 Кредитного договору передбачено обов’язок позичальника застрахувати передане в іпотеку майно на весь строк кредитування, п.5.3.5 Кредитного договору зобов’язано позичальника надавати кожні 12 місяців інформацію про свій фінансовий стан. Припинення цих зобов’язань не прив’язано до повного повернення кредиту. Виходить, що навіть при достроковому повернення кредиту Банк може формально вважати Кредитний договір діючим та вимагати від позичальника дотримання вимог п.3.1 та п.5.3 Кредитного договору і в разі іх недотримання застосовувати наслідки, передбачені договором. Так, наприклад, п.6.2 Кредитного договору передбачено штраф у розмірі 10% від загальної суми кредиту за невиконання позичальником зазначених обов’язків.. Також визначення строку дії Кредитного договору має значення для строку існування похідних зобов’язань у вигляді поруки та іпотеки.
Отже, з огляду на строковість кредитних правовідносин законодавець передбачив відповідальність за несвоєчасне повернення кредиту. Тобто за межами строку дії кредитного договору кредитодавець має право і можливість повернути надану в кредит грошову суму в порядку ст. 625 ЦК України. Як зазначено вище Кредитним договором в цілому не визначено строк його дії. Отже, оскільки строк дії договору – це строк, впродовж якого сторона за договором виконує свій обов'язок, строк виконання основного зобов'язання за Кредитним договором з наведених міркувань одночасно є і строком дії Кредитного договору.
Підсумовуючи викладене, необхідно зазначити наступне:
Відповідно до ч.8.ст.18 Закону України «Про захист прав споживачів» нечіткі або двозначні положення договорів із споживачами тлумачаться на користь споживача. Між сторонами Кредитного договору існує спір щодо тлумачення строку його дії: Відповідач висловив свою думку викладенням п.9.1 Кредитного договору в наведеній редакції, з чим я не погоджуюсь і вважаю, що строк дії Кредитного договору відповідає строку (терміну) кредитування, який визначено датою повного повернення кредиту.
Отже, я вважаю, що строк дії Кредитного договору слід тлумачити наступним чином: строк дії Кредитного договору відповідає строку (терміну) виконання основного зобов’язання позичальником, який встановлено п.1.2 цього договору у вигляді дати повного повернення кредиту. На мою думку таке тлумачення строку дії Кредитного договору чітко визначає, що договір припиняє свою дію з дня повного повернення кредиту, в тому числі й дострокового. При підписанні Кредитного договору я не надав значення нечіткому встановлення в ньому строку його дії і тільки зараз звернув увагу на те, що дострокове повернення кредиту формально не припиняє дію договору.
На підставі викладеного та керуючись положеннями ст.. 11, 213, 251, 252, 509, 625, 626, 631, 637, 1049, 1050, 1054 Цивільного Кодексу України, ст. 1, 18 Закону України «Про захист прав споживачів», ст. 1, 2 Закону України «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати»,

П Р О Ш У :
1. Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі.
2. Прошу розтлумачити умови кредитного договору № ... від .. квітня 2008 року, укладеного між мною, ... та ВАТ «Універсал Банк» в частині встановлення строку його дії наступним чином: строк дії кредитного договору відповідає строку (терміну) виконання основного зобов’язання позичальником, який встановлено п.1.2 цього договору у вигляді дати повного повернення кредиту.

Додатки: