Позовна заява про повернення вкладу/депозиту (зразок документу)

Просмотров: 20099

Повернення вкладу/депозиту

Відповідно до статті 1058 Цивільного кодексу України, за договором банківського вкладу (депозиту) одна сторона (банк), що прийняла від другої сторони (вкладника) або для неї грошову суму (вклад), зобов'язується виплачувати вкладникові таку суму та проценти на неї або дохід в інших формах на умовах та в порядку, встановлених договором.

Вклад може бути строковим або на вимогу.

Строковий вклад – це вклад, який видається вкладникові на визначений строк.

Вклад на вимогу – це вклад, який видається вкладникові у будь-який час за його вимогою.

Вкладник має право на повернення вкладу та нарахованих на нього процентів у будь-який час після укладення договору банківського вкладу.

Банк зобов'язаний повернути вклад та нараховані на нього проценти у день звернення вкладника, якщо інше не передбачено договором банківського вкладу.

У разі дострокового повернення вкладу вкладник має право на отримання відсотків, нарахованих у розмірі, встановленому договором банківського вкладу.

Якщо договором банківського вкладу не передбачено інше, то у разі дострокового повернення вкладу на вимогу вкладника проценти нараховуються на суму вкладу за період з дня його зарахування на рахунок вкладника до дня його повернення.

Якщо договором банківського вкладу передбачено, що вклад видається вкладникові у визначений строк, то у разі дострокового повернення вкладу на вимогу вкладника проценти нараховуються на суму вкладу за період з дня його зарахування на рахунок вкладника до дня, який передує дню повернення вкладу.

У разі дострокового повернення вкладу, строк якого не закінчився, банк має право на стягнення з вкладника неустойки у розмірі, встановленому договором банківського вкладу.

Якщо договором банківського вкладу не передбачено розмір неустойки, то її розмір визначається в порядку, встановленому законом.

У разі визнання договору банківського вкладу недійсним, вкладник має право на повернення суми вкладу та нарахованих на нього процентів у порядку, встановленому законом.

Причини повернення вкладу/депозиту

Вклад/депозит може бути повернутий вкладником з наступних причин:

  • за власною ініціативою;
  • у зв'язку з закінченням строку вкладу;
  • у зв'язку з припиненням діяльності банку.

У разі повернення вкладу/депозиту за власною ініціативою вкладник має право на отримання суми вкладу та нарахованих на нього процентів у будь-який час після укладення договору банківського вкладу.

У разі закінчення строку вкладу вкладник має право на отримання суми вкладу та нарахованих на нього процентів у день закінчення строку вкладу.

У разі припинення діяльності банку вкладник має право на отримання суми вкладу та нарахованих на нього процентів у порядку, встановленому законом.

Порядок повернення вкладу/депозиту

Для повернення вкладу/депозиту вкладник має звернутися до банку з відповідною заявою.

У заяві вкладник повинен вказати:

  • своє прізвище, ім'я та по батькові;
  • номер вкладу;
  • суму вкладу;
  • дату повернення вкладу;
  • спосіб отримання вкладу.

Банк зобов'язаний розглянути заяву вкладника та повернути вклад у встановлені строки.

Відповідальність за невиконання зобов'язань

Банк відповідає за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за договором банківського вкладу у порядку, встановленому законом.

Вкладник має право на відшкодування збитків, завданих йому у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням зобов'язань банком за договором банківського вкладу.

До Деснянського районного суду м. Києва
Позивач___________________________________________,
зареєстрована за адресою:________-
Моб. тел.: ____________
Відповідач: ПуАТ "________________"
Адреса:________
Тел.: _______________
Ціна позову: 380 391 гривні.

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про захист прав споживачів та стягнення грошових коштів

Mayorov V1 1

23 лютого 2018 року Позивач уклав із Відповідачем договір банківського вкладу (депозиту) № ________________ "Ваш стабільний" у відділенні № 8 ПуАТ "_____________________" (м. Київ, вул. Маяковського, _____). Згідно з п. 1.3 договору загальна сума вкладу (депозиту) складає 40 000 грн. (копія договору додається).
На виконання п. 1.1. Частини 2 Договору, Банк прийняв 23.02.2018 р., а вкладник передав в управління Банку грошові кошти у сумі _________ грн. на строк з 23.02.2018 р. по 15.03.2019 р. включно зі сплатою процентів.
Відповідно до п. 1.2. Частини 1 Договору, Банк нараховує прості відсотки вкладнику на вклад з розрахунку 24,2 % річних щомісячно, шляхом зарахування на поточний банківський рахунок, операції з яким здійснюються з використанням платіжної картки, відкритий в Банку або готівкою через касу Банку.
16.03.2014 р. Позивач звернувся до Банку із заявою про повернення вкладу (депозиту).

Станом на дату подання позовної заяви Відповідачем сплачено ____________ грн. Залишок вкладу складає ________ грн., який не повернуто до цього часу. На неодноразові звернення Позивача працівники Банку відповідають, що немає можливості сплатити дану суму, оскільки немає готівки; за допомогою банкомата також неможливо отримати цю суму, з тієї самої причини.
Вважаємо дії Відповідача такими, що порушують положення Договору, законодавство та права Позивача як споживача, з наступних підстав.
1) Пунктом 1.7 Частини 2 Договору передбачено, що повернення вкладу та нарахованих процентів Вкладнику здійснюється Банком шляхом видачі коштів готівкою через касу Банку або безготівкового перерахування на власний поточний рахунок Вкладника.
Статтею 526 ЦК України передбачено, що зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства.
Відповідно до ст. 1058 ЦК України за договором банківського вкладу (депозиту) одна сторона (банк), що прийняла від другої сторони (вкладника) або для неї грошову суму (вклад), що надійшла, зобов'язується виплачувати вкладникові таку суму та проценти на неї або дохід в іншій формі на умовах та в порядку, встановлених договором.
Частиною 2 ст. 1060 ЦК України передбачено, що за договором банківського вкладу незалежно від його виду банк зобов'язаний видати вклад або його частину на першу вимогу вкладника.
2) Крім того Закон України «Про захист прав споживачів» (далі - Закон) регулює відносини споживача з підприємством, установою, організацією чи громадянином-підприємцем, які виготовляють та продають товари, виконують роботи і надають послуги, незалежно від форм власності та організаційних форм підприємництва.
Згідно з п. 22 ст. 1 цього Закону, споживачем є фізична особа, яка придбаває, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити продукцію для особистих потреб, безпосередньо не пов'язаних із підприємницькою діяльністю або виконанням обов'язків найманого працівника.

За приписами ч. 5 ст. 10 Закону, у разі коли виконавець прострочує виконання надання послуги згідно з договором, за кожний день прострочення споживачеві сплачується пеня у розмірі трьох відсотків вартості послуги.
Правову позицію з цього приводу викладено у Постанові Пленуму ВСУ від 12.04.1996 р. № 5 «Про практику розгляду цивільних справ за позовами про захист прав споживачів», де у п. 20 зазначено, що пеня за порушення договору нараховується і стягується у відсотковому відношенні до суми заборгованості за кожний день прострочки, в тому числі за святкові, неробочі й вихідні дні.
У зазначеній постанові Пленуму також вказується, що оскільки Закон не визначає певних меж своєї дії, судам слід мати на увазі, що до відносин, які ним регулюються, належать, зокрема, ті, що виникають із договорів про надання фінансово-кредитних послуг для задоволення власних побутових потреб громадян (у тому числі про надання кредитів, відкриття й ведення рахунків, проведення розрахункових операцій, приймання і зберігання цінних паперів, надання консультаційних послуг).
Таким чином, з Відповідача на користь Позивача слід стягнути пеню в розмірі :
Сума депозиту х
3) Крім того, відповідно до статті 625 ЦК України боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання.
Боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.
Таким чином, витрати на правову допомогу в розмірі 10000 грн. також підлягають стягненню з Відповідача.
5) Також, згідно з частиною 2 ст. 22 Закону при задоволенні вимог споживача суд одночасно вирішує питання щодо відшкодування моральної шкоди.
Статтею 23 ЦК України передбачено, що особа має право на відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок порушення її прав.
Відповідно до ч.1 ст. 1167 ЦК України, моральна шкода, завдана фізичній особі неправомірними діями, відшкодовується особою, яка її завдала, за наявності її вини.
За весь час невиконання Відповідачем своїх зобов'язань Позивачу були завдані моральні страждання. Дії Банку, що виразилися в незаконній відмові виконувати умови договору, завдали Позивачу душевні страждання і переживання, яких вона зазнала у зв'язку з протиправними діями Відповідача.
А саме, укладаючи договір банківського вкладу та довіряючи свої грошові кошти даної фінансової установи, Позивач розраховував на порядність і чесність Банку, дотримання Банком всіх умов і положень договору. Відмова в поверненні частини вкладу порушила плани Позивача в частині розпорядження власними грошовими коштами, стало для неї сильним шоком від нахабства і незаконності дій по відношенню до своїх вкладників - людей, які повірили Банку в період нестабільної політичної та економічної ситуації в країні і довірили свої особисті кошти, тим самим забезпечивши фінансовій установі запас ліквідності в один із найважчих економічних моментів, а у відповідь отримали невдячність, і недбале ставлення до виконання Банком зобов'язань за договором.
Крім того, у Позивача у серпні 2013 р. народилася донька (копія свідоцтва про народження дитини додається), в зв'язку з чим витрати у родині Позивача зросли в декілька разів, і Позивач розраховувала на розпоряджання цими коштами після закінчення строку дії договору. Проте, неправомірні дії Відповідача здійснили негативний вплив на психологічний стан Позивача, оскільки вона весь час переживала і нервувала з приводу нестачі коштів на належне утримання дитини.
Завдану Позивачу моральну шкоду оцінює в 5 000 грн.
Отже, загалом Відповідачу належить виплатити на користь Позивача:
_____ + _____ + _____ + _____ + _____ + _____ = 380 391 грн.

Враховуючи те, що Позивач зареєстрована у м. Києві по вул. Закревського, б. 63, кв. 117, а також те, що позов пред'являється в зв'язку із діяльністю філії ПуАТ "Міський Комерційний Банк, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Маяковського, 43/2, справа підсудна Деснянському районному суду м. Києва.
На підставі вищевикладеного, а також керуючись ________________________,
ПРОШУ:
1.Стягнути із ПуАТ "_____ " (адреса: 03141, м. Київ, вул. Солом'янська, ___), Код ЄДРПОУ _____, к/р _____ в ГУ НБУ по м. Києву і Київській обл., МФО 321024 на користь ____________:
- суму залишку вкладу в розмірі _____ грн.;
- пеню в розмірі _____ грн.;
- суму інфляційних втрат в розмірі _____ грн.;
- суму трьох відсотків річних в розмірі _____ грн.;
- витрати на правову допомогу в розмірі _____ грн.;
- 5000 грн. в рахунок відшкодування моральної шкоди, -
ЗАГАЛОМ: 380 391 грн. .
Додатки:
1.копія ___________________.;
Позивач ____________

Для отримання юридичної консультації по кредитам:


1. Реструктуризація кредиту (списання)
2. Захист від колекторів
3. Зняття арешту з майна
4. Оскарження рішення суду (заочне, апеляція, касація)
5. Застосування позовної давності по кредиту
6. Припинення поруки, скасування виконавчого напису
7. Супроводження купівлі кредиту на голландському аукціоні
8. Списання боргів – банкрутство фізичних осіб
911inua@gmail.com - задайте нам питання!

063-595-87-10 - отримуйте консультацію за телефоном!