Позов про визнання кредиту недійсним

Позов про визнання недійсним кредитного договору у зв'язку з відсутністю істотної умови - строку кредитного договору.

Korotya advokat
До суду першої інстанції
Позивач: _____________________________________________________
Адреса:_______________________________________________________
Адреса для направлення судової кореспонденції:
01001, м. Київ, вул.. Велика Житомирська, 15Б

Представник: Коротя Роман Олександрович
01001, м. Київ, вул.. Велика Житомирська, 15Б

Відповідач: ПАТ «Родовід банк»
04136, м. Київ, вул.. Північно –Сирецька, 1-3
Позов немайнового характеру

 
Позовна заява
про захист прав споживача та визнання кредитного договору недійсним

Правовими підставами для звільнення позивача від сплати судового збору є ч. 3 ст. 22 ЗУ «Про захист прав споживачів» відповідно до якої Споживачі звільняються від сплати судового збору за позовами, що пов'язані з порушенням їх прав. Позивач використовує вказанунорму законодавства як підставу для звільнення його від сплати судового збору виходячи з того, що він має статус споживача і подає позов про захист його прав як споживача.
Обгрунтування у Позивача статусу споживача полягає в наступному:
Відповідно до ч.22 ст. 1 ЗУ «Про захист прав споживачів» споживач - фізична особа, яка придбаває, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити продукцію для особистих потреб, безпосередньо не пов'язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов'язків найманого працівника. Відповідно до ч. 19 ст. 1 ЗУ «Про захист прав споживачів» продукція - будь-які виріб (товар), робота чи послуга, що виготовляються, виконуються чи надаються для задоволення суспільних потреб. Відповідно до ч. 17 ст. 1 ЗУ «Про захист прав споживачів» послуга - діяльність виконавця з надання (передачі) споживачеві певного визначеного договором матеріального чи нематеріального блага, що здійснюється за індивідуальним замовленням споживача для задоволення його особистих потреб. Отже, Позивач є споживач банківських послуг оскільки йому, згідно кредитного договору, мали надаватися грошові кошти, які і є матеріальним благом та послугою в розумінні ч. 17 ст. 1 ЗУ «Про захист прав споживачів», які в свою чергу є продукцією в розумінні ч. 19 ст. 1 ЗУ «Про захист прав споживачів». Висновок щодо звільнення Позивача від сплати судового збору у випадках подібних нашому зазначений в п. 5,6 постанови пленуму ВССУ №5 від 30.03.2012р.
Підстави позову полягають в наступному: 30.10.2007р. між _______________________________________ та ПАТ «Родовід Банк» був підписаний кредитний договір № ____. В п. 8.6 вказаного договору банком було визначено строк дій договору: «Цей договір набуває чинності з надання Позичальникові грошових коштів відповідно до умов цього договору та діє до повного погашення Позичальником кредитної заборгованості за кредитом та процентами за користування ним, а при наявності простроченої заборгованості і пені за несвоєчасне погашення кредиту та сплату процентів передбаченої цим договором». Потрібно зазначити, що вказаний пункт договору сформульований з порушенням норм законодавства, що має наслідком недійсність цього пункту. Обгрунтування недійсності вказаного пункту договору кредиту полягає в наступному:
Вказаний пункт порушує ч. 1 ст 252 ЦКУ відповідно до якої строк визначається роками, місяцями, тижнями, днями або годинами. Порушення цієї норми законодавства полягають в тому, що вищевказаний пункт кредитного договору не відповідає положенням вищевказаної норми законодавства, а саме строк дії договору в кредитному договорі не визначений роками, місяцями, тижнями, днями або годинами.
Аналогічної позиції притримується і Верховний Суд України, який в постанові ухваленій по справі № 6-78цс12, сформулював позицію (на прикладі договору поруки) відносно того, які ознаки має мати строк договору:
« Якщо в договорі поруки не встановлено строку, після якого порука припиняється, умова договору поруки про його дію до повного виконання боржником своїх зобов’язань перед банком за кредитним договором не є встановленим сторонами строком припинення дії поруки, оскільки суперечить частині першій статті 251 та частині першій статті 252 ЦК України, тому в цьому разі підлягають застосуванню норми частини четвертої статті 559 ЦК України про те, що порука припиняється, якщо кредитор протягом шести місяців від дня настання строку виконання основного зобов’язання не пред’явить вимоги до поручителя.»
Відповідно до ст 215 ЦКУ Підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог, які встановлені частинами першою - третьою, п'ятою та шостою статті 203 цього Кодексу.
Відповідно до ч.1 ст 203 ЦКУ Зміст правочину не може суперечити цьому Кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також інтересам держави і суспільства, його моральним засадам.
На підставі вищезазначеного,

ПРОШУ:
1. Визнати недійсним кредитний договір № _____________________ підписаний 30.10.2007р. між ПАТ «Родовідбанк» та _______________________________________.
2. Звільнити позивача від сплати судового збору на підставі ст. 22 ЗУ «Про захист прав споживачів».

Додатки:
1. Копія позовної заяви;
2. Копія кредитного договору;
3. Копія довіреності (для суду).

Коротя Р.О. ___________________