Договір закриття кредиту перед колекторами (зразок 2023)

Зразок договору реструктуризації кредитного договору, шляхом оплати 50 процентів та списання залишку по кредиту.

Договір
про припинення зобов'язання за кредитним договором
№___ від 10.09.2008 року переданням відступного

Mayorov V1 1

м. Київ ___.11.2021 року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КОЛЕКТОР», юридична особа за законодавством України, ідентифікаційний код 43324088, із зареєстрованим місцезнаходженням за адресою: 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, ___ (надалі – «Кредитор»), в особі Директора ___, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

Фізична особа громадянин ___, реєстраційний номер облікової картки платника податків ___, паспорт серії АК №___, виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 09.03.2000 року, зареєстрований за адресою: ___, який діє на підставі особистого волевиявлення (надалі – «Боржник»), з іншої сторони, відповідно до ст.600 Цивільного кодексу України, уклали даний Договір про нижченаведене:

*(Точні цифри будуть відомі коли буде відома дата підписання та курс НБУ на дату підписання, так як до поточної заборгованості будуть додані нараховані відсотки за ці додаткові дні)

1.1. Сторони домовилися про припинення первісних зобов’язань Боржника, які виникли на підставі Кредитного договору №___від 10.09.2008 року зі всіма змінами та доповненнями, укладеного між ТОВ «Український промисловий банк» і Боржником (далі – Кредитний договір), право вимоги за яким набуто Кредитором за Договором №___ від 23.07.2020 року, укладений між ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» та ТОВ «ФК «___» про відступлення права вимоги, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Черленюх Л.В., за реєстровим № , шляхом передачі Боржником Кредитору відступного, визначеного пунктом 2.1 цього Договору.

2.1. Сторони домовилися, що відступним за цим Договором є грошові кошти в розмірі еквівалентом 7 600,00 (Сім тисяч шістсот) доларів США 00 центів, що в еквіваленті станом на __.11.2021 року (курс НБУ 26,2904 за 1 дол. США) складає 199 807,04 (Сто дев’яносто дев’ять тисяч вісімсот сім) грн. 04 коп.
2.1.1. Передавання відступного буде здійснюватися по наступному погодженому Сторонами графіку:
- в строк до 15.11.2021 року Боржник сплачує на рахунок Кредитора суму в розмірі еквівалентом 2000,00 (Дві тисячі) доларів США 00 центів;
- в строк до 30.11.2021 року Боржник сплачує на рахунок Кредитора суму в розмірі еквівалентом 2800,00 (Дві тисячі вісімсот) доларів США 00 центів;
- в строк до 31.12.2021 року Боржник сплачує на рахунок Кредитора суму в розмірі еквівалентом 2800,00 (Дві тисяч тисячі вісімсот) доларів США 00 центів.

3.1. Загальний залишок заборгованості за Кредитним договором станом на дату укладення цього Договору становить 14 300,46 (Чотирнадцять тисяч триста) доларів США 46 центів, що в еквіваленті станом на __.11.2021 року (курс НБУ 26,2904 за 1 дол. США) складає 375 964,86 (Триста сімдесят п’ять тисяч дев’ятсот шістдесят чотири) гривні 86 копійок, без ПДВ. З дати отримання Кредитором грошових коштів у розмірі, визначеному п.2.1 Договору, які передані Боржником в якості відступного за цим Договором, припиняються всі зобов’язання, які визначені Кредитним договором № ___від 10.09.2008р., зі всіма змінами та доповненнями, Іпотечним договором від 10.09.2008 року, посвідчений Бойченко Т.М., приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу за реєстровим №___, зі всіма змінами та доповненнями до нього, за рішенням Кредитора здійснюється анулювання залишку боргу за Кредитним договором, а саме 6 700,46 (Шість тисяч сімсот) доларів США 46 центів, що в еквіваленті станом на __.11.2021 року (курс НБУ 26,2904 за 1 дол. США) складає 176 157,82 (Сто сімдесят шість тисяч сто п’ятдесят сім) гривень 82 копійки, без ПДВ.
4.1. Відступне передається Боржником Кредиторові шляхом перерахування грошових коштів, визначених пунктом 2.1 цього Договору, на розрахунковий рахунок Кредитора в строк до 31.12.2021 року. Зобов’язання Боржника вважається виконаним за цим Договором, з моменту зарахування всіх грошових коштів на розрахунковий рахунок Кредитора.

5.1. Сторони домовилися про те, що у разі порушення Боржником умов та строків виконання зобов’язань за цим Договором, зобов’язання Сторін за цим договором припиняються, а Боржник сплачує Кредитору штраф у розмірі 10% від суми відступного протягом 3 (трьох) банківських днів з дати настання виконання обов’язків Боржником, визначених п.4.1 цього Договору. Сплата Боржником штрафу за невиконання або неналежне виконання умов Договору не звільняє винну Сторону від обов’язку щодо виконання умов Договору в повному обсязі. При цьому, всі сплачені кошти Боржником за цим Договором, враховуються в погашення заборгованості за основним боргом за Кредитним договором.

6.1. Протягом 3 (трьох) банківських днів з дати виконання зобов’язань Боржниками, визначених цим Договором, Кредитор зобов’язується надати Боржнику повідомлення про припинення дії кредитного договору та договору іпотеки, з метою подальшого вилучення відповідного запису з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно стосовно іпотеки та заборони та зняття заборони відчуження з нерухомого майна.

7.1. Сторони домовляються, що обов’язок щодо зняття іпотеки та заборони на нерухоме майно, яке передано Кредитору за Іпотечним договором від 10.09.2008 року, посвідчений ___., приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу за реєстровим №___, зі всіма змінами та доповненнями до нього, в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, та всі витрати, пов’язані з цим, покладаються на Боржника.

8.1. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, внесення змін, доповнень до цього Договору або його розірвання здійснюються тільки за окремою письмовою домовленістю Сторін.

9.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення його тексту печатками, і діє до 31.01.2022 р.

10.1. Даний Договір припиняє свою дію:
- у разі закінчення строку його дії;
- у разі його розірвання за згодою Сторін;
- у разі невиконання Боржником своїх зобов’язань протягом строку, визначеного п.4.1 цього Договору.

11.1. Всі спори між Сторонами вирішуються шляхом переговорів. Якщо Сторони не можуть досягнути компромісу з питань, що становлять предмет розбіжностей, спір передається на розгляд суду в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

12.1. Суб’єкти персональних даних, які зазначені в цьому Договорі як з боку Кредитора, так і з боку Боржника, надають свою згоду на обробку Сторонами своїх персональних даних, зокрема це: прізвище, ім’я, по батькові, посада, номер телефону, дані про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків, адреса проживання Боржника, платіжні, поштові та інші реквізити Сторін, з метою їх використання при виконанні, зміні чи припиненні даного Договору.

13.1. Зі змістом ст. 600 Цивільного кодексу України, ст.164.2.17 Податкового кодексу України Сторони ознайомлені. Боржник підтверджує, що повідомлений про те, що анульована (прощена) частина боргу є його доходом, проте згідно п.п.165.1.55, п.165.1, ст.165 Податкового кодексу України, до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються такі доходи: основна сума боргу (кредиту) платника податку за іпотечним кредитом в іноземній валюті, забезпеченим іпотекою житлової нерухомості, прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності.

14.1. Даний Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою в двох примірниках – по одному примірнику для кожної із Сторін, які мають однакову юридичну силу.

Юридичні і банківські реквізити сторін:

 

Чотирьом фінансовим компаніям відкликано ліцензії на надання гарантій

Національний банк України відкликав (анулював) ліцензії на надання гарантій чотирьом фінансовим компаніям:
ТОВ "ФК "ІНРАЙЗ ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 39837619);
ТОВ "ФК "ІНКОМ ГРУП" (ЄДРПОУ 39837527);
ТОВ "ФК "ЕКСПРЕС-ФІНАНС" (ЄДРПОУ 39706196);
ТОВ "ФК "ФІНЄВРОВЕКТОР" (ЄДРПОУ 41675267).
Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив на засіданні 11 лютого 2022 року. Нагадаємо, 19 листопада 2021 року Національний банк застосував до цих фінансових компаній заходи впливу у вигляді тимчасового зупинення ліцензій на надання гарантій. За результатами звітності, поданої фінансовими установами до Національного банку за II квартал 2021 року, встановлено, що на ринку гарантій вони не дотримуються обов’язкових фінансових нормативів та вимог, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами. На дату ухвалення рішень про відкликання (анулювання) ліцензій фінансові компанії рішення регулятора не виконали, а виявлені порушення ліцензійних умов усунені не були. Рішення про застосування заходів впливу набирають чинності з 14 лютого 2022 року.

 

Перш за все, важливо відзначити, що закриття кредиту перед колекторами може мати наслідки для вашої кредитної історії та кредитного рейтингу. Тому перед тим, як вирішити закрити кредит перед колекторами, рекомендується зв'язатися зі своїм банком та розібратися у всіх можливих варіантах врегулювання боргу.

Якщо ви все ж хочете закрити кредит перед колекторами, рекомендую дотримуватися таких кроків:

Спілкуйтеся зі своїм банком: Перед тим, як звертатися до колекторів, зверніться до свого банку та дізнайтеся, чи є можливість врегулювати борг без участі колекторів. Банки часто готові допомогти клієнтам, які стикаються з фінансовими труднощами, і можуть запропонувати вам різні варіанти, такі як реструктуризація кредиту або розстрочка платежу.

З'ясуйте всі деталі про борг: Дізнайтеся від колекторів, скільки ви маєте боргу та на яку суму вони готові закрити ваш кредит. Попросіть їх надіслати вам офіційний лист з усіма деталями про борг.

Укладіть угоду про врегулювання боргу: Перед тим, як оплачувати борг, укладіть угоду з колекторами про врегулювання боргу. Угода повинна вміщувати умови оплати та терміни виконання.

Оплачуйте борг: Якщо у вас є можливість, сплачуйте борг у повному обсязі. Якщо ви не можете сплатити борг у повному обсязі, обговоріть з колекторами можливість розстрочки платежу або сплати частинами.