Договір погашення кредиту, який купили колектори (зразок документу)

 Mayorov advokat

Договір врегулювання заборгованостіза Договором про відкриття кредитної лінії ______________м. Київ ______________2019 р.

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНФАКТОР», код ЄДРПОУ ______, яке є новою стороною Кредитного договору _____________ року згідно договору факторингу №____________ року, замість Публічного акціонерного товариства «БАНК», належним чином уповноважене надавати фінансові послуги згідно зі Свідоцтвом ФК № _____________ року Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, (надалі за текстом – Кредитор), що знаходиться за адресою: місто Київ, _____________________, в особі Директора __________________, який діє на підставі Статуту з однієї сторони,
та
_________________________, ідентифікаційний номер ________________, що зареєстрований за адресою: м.Київ, вул. ______________ (надалі - «Боржник»), з другої сторони,

Кредитор та Боржник в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожен окремо – «Сторона»,
уклали цей Договір врегулювання заборгованості (надалі іменується «Договір») за Договором про відкриття кредитної лінії № _________________ (надалі – «Кредитний договір») про таке.

1. На день укладання цього Договору заборгованість Боржника перед Кредитором, яка передана Публічним акціонерним товариством «банк» в повному обсязі Кредиторові згідно Договору факторингу №__________року, та яка виникла згідно Договору про відкриття кредитної лінії № ____________, складає загалом суму в розмірі _____________________ гривень __ копійки, що еквівалентно ________________________________ долар США __ центів, згідно з офіційним обмінним курсом Національного Банку України на дату укладення цього Договору, з яких:

1.1. сума основної заборгованості: _____________________, що еквівалентно ____________________________ доларів США 00 центів, згідно з офіційним обмінним курсом НБУ на дату укладення цього Договору;

1.2. розрахункова сума процентів за розрахунком суми заборгованості за користування кредитними коштами: ________________________________________, що еквівалентно ______________________________________, згідно з офіційним обмінним курсом НБУ на дату укладення цього Договору.

2. Підписанням цього Договору Сторони домовилися, що відносно Боржника застосовується наступний варіант реструктуризації боргу за Кредитним договором:

2.1. Підписанням цього Договору Боржник погоджується сплатити Кредиторові частину боргу в сумі __________________________________ наступним чином:

2.2.1. В день укладання цього Договору Боржник зобов’язаний здійснити погашення Кредиторові частини боргу в сумі, що становить ______________________________ шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Кредитора, вказаний в п. 24 даного Договору, з наступним призначенням платежу: «Погашення частини боргу згідно Договору врегулювання заборгованості за Договором про відкриття кредитної лінії № __________________. Без ПДВ.».

3. Всі платежі за цим Договором здійснюються в національній валюті України – гривні.

4. Зобов'язання по здійсненню платежів будуть вважатиметеся виконаними належним чином Боржником в момент, коли суми грошових коштів, що відповідають повному розміру платежу, будуть зараховані на рахунок Кредитора.

5. Тільки при виконанні Боржником в повному обсязі зобов’язань, встановлених п.п. 2.2.1. цього Договору, Кредитор зобов'язується реструктурувати частину заборгованості Боржника в розмірі ___________________________________ шляхом надання Божнику відстрочення погашення боргу до 20 вересня 2063 року, з погашенням, починаючи з вересня 2063 року.

6. Погашення частини заборгованості визначеної в п. 5 цього договору (за умови виконання вимог п. 2.2.1) буде здійснюватися Боржником з 20 вересня 2063 року, по 20 вересня 2083 року, рівними частинами щомісячно до 20 числа включно, шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Кредитора, вказаний в п. 24 даного Договору.

7. У випадку виконання Боржником в повному обсязі зобов’язань, встановлених п.п. 2.2.1. цього Договору, на весь період дії розстрочки погашення заборгованості, будь-які штрафні санкції Кредитором до Боржника не застосовуються, пеня, штрафи і відсотки не нараховуються Кредитором і не сплачуються Боржником, нарахування процентів, пені, штрафів за Кредитним договором також не здійснюватиметься.

8. Боржник зобов'язується належним чином і своєчасно виконувати всі свої зобов'язання по оплаті платежів в рахунок погашення боргу відповідно до умов цього Договору.

9. Боржник має право достроково погасити борг, при цьому Кредитор не має права вимагати досткового погашення частини боргу, визначеного п.5 даного Договору.

10. При належному і своєчасним виконанні Боржником зобов'язань, що встановлені п.п. 2.2.1. цього Договору, Кредитор зобов'язується не здійснювати стягнення боргу з Боржника в примусовому порядку протягом терміну дії цього Договору, а також не передавати права вимоги за Кредитним договором третім особам без письмової згоди Боржника на таку заміну.

11. Цей Договір підлягає розірванню Кредитором в односторонньому порядку, якщо протягом 3 (трьох) банківських днів Боржник не виконає або неналежно виконає зобов’язання, що встановлені п.п.2.1.1. цього Договору, цього Договору, у будь-яких інших випадках даний Договір не може бути розірваний або змінений в односторонньому порядку Кредитором, без письмового погодження вказаних дій з Боржником, тобто укладення відповідного договору до даного Договору, або ж Кредитного договору.

12. Сторони будуть намагатися вирішити всі спори, які виникають внаслідок підписання і тлумачення даного Договору, шляхом прямих переговорів. Якщо Сторони не вирішать спір, що виник між ними, шляхом прямих переговорів, Сторони вирішують такий спір в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

13. До даного Договору застосовується право України.

14. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором та Кредитним договором. Цей Договір є невід’ємною частиною Кредитного договору.

15. Будь-яка інформація, що стосується фінансового стану Сторін та умов даного Договору, вважається конфіденційною і не розголошується ніяким третім сторонам. За запитом будь-якої із Сторін даного Договору можуть встановлюватись інші умови дотримання конфіденційності. Розголошення Сторонами конфіденційної інформації не допускається.

16. Сторони негайно повідомляють одна одну про зміну в їх контактних адресах і реквізитах банківських рахунків. Виконання зобов‘язань Сторін по старим адресам і банківських рахункам до повідомлення про їх зміну вважається належним виконанням.

17. За виключенням конкретно обумовленого в даному Договорі іншого способу всі повідомлення, які передбачені даним Договором, складаються у письмовому вигляді та надсилаються за наведеними нижче адресами (чи за такими іншими адресами, які Сторони можуть вказати в письмовому вигляді) або по телефаксу, або поштою із повідомленням про вручення, або доставкою кур‘єрською службою із повідомленням про вручення. Всі повідомлення, направлені по телефаксу або поштою із повідомленням про вручення, або доставкою кур‘єрською службою із повідомленням про вручення, якщо вони отримані протягом звичайних робочих годин протягом робочого дня, вступають в силу в дату передачі або, відповідно, вручення, а в інших випадах наступного робочого дня.

19. За виключенням обумовленого в даному Договорі чи такого, що випливає із його змісту, поправки або додатки до даного Договору можуть вноситись лише в письмовому вигляді за підписом обох Сторін даного Договору.

20. Якщо яке-небудь положення даного Договору буде вважатись недійсним, незаконним чи неможливим для примусового застосування, дійсність, законність та можливість для примусового застосування решти положень даного Договору не зменшується. Недійсне, незаконне чи неможливе для примусового застосування положення переформульовується, змінюється, тлумачиться чи застосовується таким чином, щоби досягнути економічного результату, максимально близького до економічного результату, який входить в намір Сторін.

21. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

22. Даний Договір складений в двох екземплярах, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін даного Договору.

23. З метою уникнення випадкової або умисної заміни сторінок цього Договору, Сторони проставляють підписи і печатки на кожній сторінці кожного екземпляра Договору. Частина тексту цього Договору, викладена на окремій сторінці вважається дійсною лише у випадку, якщо на ній проставлені підпис і печатка (у разі наявності останньої на момент підписання Договору) кожної Сторони.

РЕКВІЗИТИ СТОРІН « »___2020р.

Для отримання юридичної консультації по кредитам:

1. Реструктуризація кредиту (списання)
2. Захист від колекторів
3. Зняття арешту з майна
4. Оскарження рішення суду (заочне, апеляція, касація)
5. Застосування позовної давності по кредиту
6. Припинення поруки, скасування виконавчого напису

Консультація адвоката по кредитним питанням
911inua@gmail.com - задайте нам питання!
063-595-87-10 - отримуйте консультацію за телефоном!