Договір про задоволення вимог іпотекодержателя (зразок)

Просмотров: 11657

Договір про задоволеня вимог, наслідком якого є погашення кредиту за рахунок предмета іпотеки, в результаті позичальник звільняється від кредиту


Mayorov advokat

Д О Г О В I Р

ПРО ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ

 

Як вести переговори з колекторами (відеоконсультація)


 
Місто ____, ___дата____
 
 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОЛЛЕКТОР», що розташоване за адресою: 04070 м. Київ, вул. ___________, буд. ___, податковий номер ________, та зареєстроване Подільською  районною у місті Києвідержавною адміністрацією від _______року, (між  АТ «БАНК» та ТОВ «КОЛЛЕКТОР» були укладені Договірфакторингу № ___ від _________ року та Договір про відступлення права вимоги за договорами іпотеки,посвідчений ________, приватним нотаріусом ______________ районного нотаріального округу Київської області, _________ року за реєстровим №_________, згідно яких право вимоги перейшло до ТОВ «КОЛЛЕКТОР»), надалі –Іпотекодержатель, в особі ______, що мешкає за адресою __________, та яка діє на підставі довіреності, посвідченої____ року ___, приватним нотаріусом ______ нотаріального округу  по реєстру за № ___, з однієї сторони, та
  гр. _____ПІБ боржника______, реєстраційний номер облікової картки платника податків ________, який(а)зареєстрований(а) за адресою:___________________, з другої сторони, в подальшому - «Іпотекодавець», спільноіменовані - «Сторони», попередньо ознайомлені нотаріусом з приписами цивільного законодавства України, уклалицей Договір про задоволення вимог іпотекодержателя (далі - «Договір») про таке:
 
 
1. У зв’язку з невиконанням _____ПІБ боржника______ своїх зобов’язань щодо повернення кредиту за Договоромпро надання споживчого кредиту №_______ (від __.__.___ року, сторони цього Договору вирішили здійснити,відповідно до ст. 36 Закону України „Про іпотеку” та п. 5.2 Іпотечного договору,  укладеного між Іпотекодержателемта Іпотекодавцем, позасудове врегулювання, згідно з окремим договором між Іпотекодержателем та Іпотекодавцемпро задоволення вимог іпотекодержателя шляхом передачі Іпотекодержателю права власності на предмет іпотеки врахунок повного виконання основного зобов’язання за Договором про надання споживчого кредиту від __.___.____року.  Іпотекодержатель задовольняє забезпечену іпотекою вимоги шляхом набуття права власності на предметіпотеки, отже, Іпотекодавець передає, а Іпотекодержатель приймає у власність належне Іпотекодавцю нерухомемайно, а саме:
- _______№  (_____), загальною площею - __ (_____) кв.м., в тому числі житловою площею ___ (____) кв.м.,  щознаходиться за адресою: __________________________, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: ____________, надалі за текстом "квартира".
 
2. _____ №_ (____) належить Іпотекодавцю на підставі Договору купівлі-продажу квартири, посвідченого  ______________, приватним нотаріусом _____ міського нотаріального округу за реєстровим №___. Зареєстрований вДержавному реєстрі правочинів за № ____ згідно Витягу про реєстрацію в  Державному реєстрі правочинів № ______ від _____ року. Право власності зареєстроване: _____ року, реєстраційний номер: ____, номер запису: __ вкнизі: ___ „______ ” згідно Витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно №_____.
 
3. Зазначена квартира знаходиться в іпотеці у Іпотекодержателя на підставі Іпотечного договору від _____ року,посвідченого приватним нотаріусом ______ міського нотаріального округу _____ за реєстровим № ____.       
 
4. Згідно з відомостями Звіту в стислій формі №____, виданого ________, станом на ____ року, оціночна вартістьоб’єкта оцінки для цілей оподаткування складає _____ (____) гривень __ копійки.
 
5. Іпотекодержатель набуває права власності на квартиру №__ (____) в будинку №__ (___) по вулиці ______ в місті___ за вартістю, визначеною в п. 4 данного договору.
 
6.  Іпотекодавець свідчить, що:
 
- незастережних недоліків, які значно знижують цінність або можливість використання за цільовим призначеннямзазначеного в цьому Договорі нерухомого майна, немає;
- від Іпотекодержателя не приховано обставин, які мають істотне значення;
- до укладення цього Договору нерухоме майно іншим особам не відчужене;
- нерухоме майна під іншою забороною (арештом) та у заставі, окрім встановленою за Іпотечним договоромнаведеним у ст.1 цього Договору, в податковій заставі, оренді, не перебуває.
 
Під забороною відчуження (арештом) та в іпотеці, окрім зазначеного вище Іпотечного договору, зазначена вищеквартира на момент нотаріального посвідчення цього договору не перебуває, що підтверджується витягом зарезультатом пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на об’єкт нерухомого майна у порядкудоступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, виданим _____, приватним нотаріусом___ міського нотаріального округу ___ р; відсутність податкової застави на момент нотаріального посвідчення цьогоДоговору підтверджується витягом з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави, виданим___ року приватним нотаріусом ____ міського нотаріального округу;
- нерухоме майно, як внесок до статутного капіталу юридичних осіб, не передане;
- щодо нерухомого майна відсутні судові спори;
- нерухоме майно вільне від забудов, самочинної забудови;
- внаслідок відчуження нерухомого майна не буде порушено прав та законних інтересів інших осіб, в т.ч.неповнолітніх, малолітніх, непрацездатних дітей та інших осіб, яких Іпотекодавець зобов‘язаний утримувати;
- нерухоме майно є вільним від будь-яких майнових прав і претензій третіх осіб;
- нерухоме майно, що відчужується за цим договором, є власністю Іпотекодавця.
 
_____ПІБ боржника______ на час укладення цього договору в шлюбі не перебуває, про що нею подана відповідназаява нотаріусу.
-  договір не укладається під впливом тяжкої для Іпотекодавця обставини.
 
7. Підписання цього «Договору» є підставою для повного припинення зобов’язань                       Іпотекодавця за Договором про надання споживчого кредиту №__________ від ____ року та Іпотечного догорову від ______ року,посвідченого приватним нотаріусом ____ міського нотаріального округу ____ за реєстровим № ___.     
 
8. Відповідно до ст. 36 Закону України «Про іпотеку» цей договір є правовою підставою для реєстрації прававласності «Іпотекодержателя» на «квартиру». 
 
9. Укладення цього Договору про задоволення вимог іпотекодержателя свідчить та є підтвердженням виконанняІпотекодавцем за цим договором зобов’язання по погашенню заборгованості _____ПІБ боржника______ заДоговором про надання споживчого кредиту   №__________  від __.__.____ року в сумі ____ (______) гривень __копійки, а також припиняє дію вищезазначеного іпотечного договору, у зв’язку з чим, на підставі повідомленняІпотекодержателя, нотаріусом знімається заборона відчуження «квартири» та припиняється обтяженняіпотекою.        
 
10. «Сторони» у присутності нотаріуса стверджують один одному, що:
•        однаково розуміють значення і умови цього «Договору» та його правові наслідки;
•        «Договір» спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним;
•        їх волевиявлення є вільним і відповідає внутрішній волі;
•        «Договір» не має характеру фіктивного та удаваного правочину;
•        сторони мають повну цивільну правоздатність і мають усі необхідні повноваження щодо укладення тапідписання цього «Договору» і виконання зобов'язань, які випливають з нього;
•        представникам сторін зрозуміла мова, якою викладений даний «Договір»;
•        проект цього «Договору» складений нотаріусом з урахуванням умов, визначених «Сторонами», та умов, які єобов'язковими, ними прочитаний, зрозумілий, схвалений та власноручно підписаний до нотаріального посвідчення.
При цьому, Іпотекодержатель зобов’язується:
-        в повному обсязі анулювати залишок заборгованості за Договором про надання споживчого кредиту № ___________ від ___________ у сумі ___________ дол. США, що за курсом НБУ станом на ___________ р. становить___________ грн.
 
11.     Право власності на вищезазначену квартиру виникає у Іпотекодержателя з моменту державної реєстраціїцього права відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їхобтяжень». Державна реєстрація здійснюється в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно нотаріусом,який посвідчив цей договір, як спеціальним суб’єктом, на якого покладаються функції державного реєстратора прав.Витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням цього Договору, несуть Сторони солідарно.
 
12.     Зміст ст.ст. 229-235, 368, 572, 589, 593, 638-640 Цивільного Кодексу України, ст. 60, 65, 74 Сімейного КодексуУкраїни, ст.ст. 36 – 38, 40 Закону України «Про іпотеку», при укладенні Договору задоволення вимогіпотекодержателя сторонам нотаріусом роз’яснено.
 
13.     Цей договір складений в трьох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу, один з якихзалишається на зберіганні у справах приватного нотаріуса ______., а два інших викладених на спеціальних бланкахнотаріальних документів, видаються «Сторонам» за цим «Договором».
 
16.  РЕКВІЗИТИ  СТОРІН:
 
Іпотекодержатель:
________________________________
 
_____ПІБ боржника______,
 

Для отримання юридичної консультації по кредитам:

1. Реструктуризація кредиту (списання)
2. Захист від колекторів
3. Зняття арешту з майна
4. Оскарження рішення суду (заочне, апеляція, касація)
5. Застосування позовної давності по кредиту
6. Припинення поруки, скасування виконавчого напису
7. Супроводження купівлі кредиту на голландському аукціоні
8. Списання боргів – банкрутство фізичних осіб

911inua@gmail.com - задайте нам питання!

063-595-87-10 - отримуйте консультацію за телефоном!

vechera final