Договір передачі прав вимоги за ІПОТЕКОЮ від БАНКУ до Факторингової установи (зразок документу)

Просмотров: 11696

 Для отримання юридичної консультації по кредитам:


1. Реструктуризація кредиту (списання)
2. Захист від колекторів
3. Зняття арешту з майна
4. Оскарження рішення суду (заочне, апеляція, касація)
5. Застосування позовної давності по кредиту
6. Припинення поруки, скасування виконавчого напису
7. Супроводження купівлі кредиту на голландському аукціоні
8. Списання боргів – банкрутство фізичних осіб


911inua@gmail.com - задайте нам питання!

063-595-87-10 - отримуйте консультацію за телефоном!

 

ДОГОВІР

ПРО ВІДСТУПЛЕННЯ ПРАВА ВИМОГИ

ЗА ДОГОВОРОМ ІПОТЕКИ від _____ року, посвідчений ________,
приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, що зареєстрований
в реєстрі за № ________
Місто Київ, ________2013
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК», юридична особа за законодавством України, ідентифікаційний код __________, із зареєстрованим місцезнаходженням: 01601_________________, в подальшому «Первісний Іпотекодержатель», в особі Голови Правління _________________, що діє на підставі___________
та
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНФАКТОР», юридична особа за законодавством України, код ЄДРПОУ ___________, іззареєстрованиммісцезнаходженням: ___________________, Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серія ФК №_____ видане ________ року, реєстраційний номер ___________,в подальшому «Новий Іпотекодержатель», в особі Директора ___________, який діє на підставі Статуту, з другої сторони,
надалі разом іменовані – «Сторони», а окремо – «Сторона»,
діючи добровільно, розуміючи значення своїх дій та правові наслідки укладення даного договору, дотримуючись вимог цивільного законодавства України, що регулюють порядок укладення цього договору, зокрема вимог щодо недійсності правочину, керуючись Цивільним кодексом України та Законом України «Про іпотеку», уклали цей Договір про відступлення права вимоги (надалі – «Договір») за Іпотечним договором, що укладений між Первісним Іпотекодержателем та ___________________, ідентифікаційний номер _________________, що зареєстрована за адресою: м. Київ, ________________________, як Іпотекодавцем, в якості Майнового поручителя (надалі – «Поручитель») ___________________, ідентифікаційний номер __________________, від ______________ року, що посвідчений приватним нотаріусом __________ та зареєстрований в реєстрі за №______ (надалі – «Договір іпотеки») про наступне:
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
___________ року між Первісним Іпотекодержателем та __________________________, ідентифікаційний номер _______________, що зареєстрований за адресою: м.Київ, вул. _______________(надалі – «Боржник»), був укладений Договір про відкриття кредитної лінії № _____________ (надалі – «Кредитний договір»), з подальшими змінами та доповненнями.
З метою забезпечення виконання зобов’язань Боржникомза Кредитним договором між Первісним Іпотекодержателем та Поручителем був укладений Договір іпотеки.
_____________ року між Первісним Іпотекодержателем та Новим Іпотекодержателем був укладений Договір факторингу № _________ (надалі – «Договір факторингу»),відповідно до якого Первісний Іпотекодержатель відступив на користь Нового Іпотекодержателя право вимоги на отримання грошових коштів за Кредитним договором в повному обсязі, як визначено в Договоріфакторингу.
Відступлені на користь Нового Іпотекодержателя права вимоги за Кредитним договором були забезпечені іпотекою нерухомого майна Поручителя відповідно до Договору іпотеки, і згідно з Договором факторингу Первісний Іпотекодержатель зобов’язався відступити на користь Нового Іпотекодержателя усі права за Договором іпотеки.
Відповідно до ч. 1 ст. 516 Цивільного кодексу України та ч. 1 ст. 24 Закону України «Про іпотеку» Первісний Іпотекодержатель має право без згоди Майнового поручителя передати та уступити усі та будь-які свої права за Договором іпотеки.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Первісний Іпотекодержатель відступає (передає), а Новий Іпотекодержатель набуває (приймає) усе та будь-яке належне Первісному Іпотекодержателю право вимоги за Договором іпотеки (надалі - «Відступлені Права»), включаючи, але не обмежуючись, право звернути стягнення на предмет іпотеки за Договором іпотекиі за рахунок предмету іпотеки задовольнити свої вимоги за Кредитним договором у повному розмірі, у разі невиконання Боржником та/або Майновим поручителем, зобов’язань за Кредитним договором.
Сторони домовились, що заміна сторони, яка іменується «Іпотекодержатель» у зобов’язаннях, що виникли на підставі Договору іпотеки, вважається такою, що відбулася, а права вимоги за Договором іпотеки вважаються відступленими Новому Іпотекодержателю з моменту підписання цього Договору, скріплення печатками Сторін та нотаріального посвідчення цього Договору.
З моменту набуття чинності цим Договором до Нового Іпотекодержателя переходять усі права і зобов’язання Первісного Іпотекодержателя як сторони, що іменується «Іпотекодержатель» у зобов’язаннях, що виникли на підставі Договору іпотеки, в обсязі та на умовах, що існують на момент набрання чинності цим Договором.
1.2. Предметом іпотеки за Договором іпотеки,(надалі – «Предмет Іпотеки») є двокімнатна квартира № 278 (двісті сімдесят вісім) загальною площею _______ (____________________) кв. м., жилою площею _________ (_________________) кв. м., що розташована за адресою: місто Київ, вул. _________ та належить Поручителю на праві власності за Договором дарування, посвідченим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ____________ _____________ року за реєстровим номером _______.
1.3. Вартість Предмету Іпотеки, за домовленістю Сторін Договору іпотеки на дату укладення Договору Іпотеки складала ____________________________ гривень 00 копійок.
1.4. Сума невиконаного Боржником зобов’язання перед Новим Кредитором станом на момент укладення цього Договору, згідно Кредитного Договору та відповідно Договору про відступлення права вимоги, становить ___________________гривень 00 копійки, що еквівалентно долар США _____ центів, згідно з офіційним обмінним курсом Національного Банку України на дату укладення цього Договору;
1.5. У зв’язку зі здійсненням на підставі цього Договору відступлення Новому Іпотекодержателю всіх прав Первісного Іпотекодержателя за Договором Іпотеки, та у зв’язку із зміною сторони у Договорі Іпотеки, Іпотекодержателем за Договором Іпотеки стає ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНФАКТОР».
1.6. Підписанням цього Договору, Первісний Іпотекодержатель підтверджує, що на дату укладання цього Договору права вимоги, що передаються Новому Іпотекодержателю за цим Договором, не знаходяться у податковій заставі, права за переданою вимогою не є предметом застави (іпотеки) за іншими зобов’язаннями Первісного Іпотекодержателя, а також не існує будь-яких перешкод відступлення вимоги для Первісного Іпотекодержателя.
2. ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ
2.1. Новий Іпотекодержатель ознайомлений з умовами Договору Іпотеки, і не має з цього приводу до Первісного Іпотекодержателя ніяких претензій.
2.2. Новий Іпотекодержатель підписанням цього Договору підтверджує, що він візуально оглянув предмет іпотеки за Договором іпотеки, здійснив документальну перевірку право встановлюючих документів та технічного паспорту на предмет іпотеки за вказаним Договором станом на дату його укладення. Жодних претензій до стану предмету іпотеки, кількості та повноти наданих документів у Нового Іпотекодержателя немає.
3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
3.1. На підставі цього Договору Первісний Іпотекодержатель відступає, а Новий Іпотекодержатель набуває всі права Іпотекодержателя за Договором Іпотеки, шляхом заміни особи Первісного Іпотекодержателя на особу Нового Іпотекодержателя.
3.2. Первісний Іпотекодержатель має право:
3.2.1. вимагати від Нового Іпотекодержателя належного виконання своїх зобов’язань за цим Договором.
3.2.2. реалізовувати інші свої права, передбачені цим Договором та чинним законодавством України.
3.3. Первісний Іпотекодержатель зобов’язаний:
3.3.1. належним чином виконувати всі свої зобов’язання за цим Договором;
3.3.2. письмово повідомити Боржника та Поручителя про відступлення Відступлених Прав на користь Нового Іпотекодержателя у строк та порядку, передбаченому Договоромфакторингу та надати Новому Кредитору копію такого повідомлення, згідно з п. 4.10. Договоруфакторингу;
3.3.3. в день укладення цього Договору передати Новому Іпотекодержателю,згідно з Актом приймання-передачі документів, що є невід’ємною частиною цього Договору, документи, що засвідчуютьВідступлені Права, а саме:
- оригінал Договору іпотеки від 14червня 2007 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Морозовою С.В. та зареєстрований в реєстрі за № з-2753;
- витяг з Державного реєстру речових прав, що підтверджує заміну Первісного Іпотекодержателя на Нового Іпотекодержателя (за умови, що право власності на нерухоме майно, що було передано в іпотеку Первісному Кредитору відповідно до Договору іпотеки, що зазначений в Розділі «Загальні положення», зареєстровано за Майновим Поручителем в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно).
3.3.4. інші документи, які підтверджують або стосуються Відступлених Прав за цим Договором, та які не були передані в порядку, визначеному п. 4.6 Договору факторингу, Первісний Іпотекодержатель зобов’язується передати Новому Кредитору (копії з нотаріально посвідчених копій\фотокопій, та/або належним чином засвідчені копії Боржником) у термін не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дати укладання Сторонами цього Договору, в разі наявності, правовстановлюючих документів на Предмет Іпотеки, описання та специфікації Предмету Іпотеки, будь-які реєстраційні чи технічні документи щодо Предмету Іпотеки;
3.3.5. в день укладення цього Договору надати нотаріусу відповідні заяви щодо внесення змін та додаткових відомостей до записів до Державного реєстру речових прав про Відступлені Права за Договором Іпотеки, в тому числі про заміну Іпотекодержателя за Договором Іпотеки та надати відповідний витяг, що підтверджує здійснення таких дій.
Всі витрати за внесення змін до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно,у зв’язку з підписання Сторонами цьогоДоговору несе Новий Іпотекодержатель.
3.4. Новий Іпотекодержатель зобов’язаний:
3.4.1. прийняти від Первісного Іпотекодержателя копію Договору Іпотеки та копії документів з нотаріально посвідчених копій/фотокопій, та/або належним чином засвідчені копії Первісним Іпотекодержателем, що підтверджують Відступлені Права.
3.5. Новий Іпотекодержатель має право:
3.5.1. вимагати від Первісного Іпотекодержателя відступлення (передачі) йому Відступлених Прав за цим Договором, а також надання всіх необхідних документів, що підтверджують права вимоги до Боржника та Поручителя за Відступленими Правами у передбаченому цим Договором порядку і строки, відповідно;
3.5.2. вимагати від Первісного Іпотекодержателя належного і своєчасного виконання останнім своїх зобов'язань за цим Договором;
3.5.3 самостійно та на власний розсуд відступити усі та будь-які права, набуті відповідного до цього Договору, повністю або в частині, незалежно від згоди на те Первісного Іпотекодержателя чи будь-яких інших осіб.
3.6. Новий Іпотекодержатель має право здійснювати наступне відступлення права вимоги за Договором іпотеки, відступлене Первісним Іпотекодержателем Новому Іпотекодержателю відповідно до цього Договору.
4. ОПЛАТА ЗА ВІДСТУПЛЕННЯ
4.1. Новий Іпотекодержатель не здійснює на користь Первісного Іпотекодержателя будь-яких додаткових виплат за відступлення прав за Договором іпотеки, крім ціни, визначеної в п. 3.1. Договору факторингу.
5.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
5.1. Кожна зі Сторін відповідає за невиконання, неналежне виконання своїх договірних зобов’язань відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.
5.2. Первісний Іпотекодержатель відповідає перед Новим Іпотекодержателем за недійсність права вимоги за Договором іпотеки, яке може існувати на момент їх відповідного відступлення (передачі), але не відповідає за невиконання або неналежне виконання Боржником/Поручителем зобов’язань за Кредитним договоромта за Договором іпотеки.
5.3. Сторона зобов’язується відшкодувати іншій Стороні реальні збитки, які пов’язані з будь-яким порушенням будь-якого гарантування, наданого Стороною в даному Договорі, або якщо надане такою (винною) Стороною гарантування виявиться неправдивим у будь-якому суттєвому (підтвердженому у судовому порядку) відношенні.
6. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ
6.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за даним Договором, якщо воно сталося внаслідок обставин непереборної сили, а саме: пожежі, повені, страйку, землетрусу, війни, бойових дій, і якщо ці обставини безпосередньо вплинули на невиконання цього Договору. Обставини будуть вважається такими, якщо вони виникли після укладення цього Договору внаслідок непередбачених і невідворотних Сторонами подій. У цих випадках термін виконання Сторонами зобов’язань за цим Договором продовжується пропорційно часу, протягом якого діють такі обставини. Підтвердженням факту настання та строку дії обставин непереборної сили є довідка Торгово-Промислової палати України.
6.2. Сторона, для якої створилася неможливість виконання зобов’язань за цим Договором внаслідок обставин непереборної сили визначених в п. 6.1. цього Договору, повинна про настання цих обставин письмово повідомити іншу Сторону не пізніше десяти календарних днів з дати настання зазначених обставин.
6.3. Якщо зазначені обставини або їхні наслідки тривають більше 3-х місяців, кожна Сторона має право на відмову від цього Договору. У цьому випадку, жодна із Сторін не вправі вимагати від іншої Сторони відшкодування своїх збитків (включаючи поточні витрати).
6.4. Якщо Сторона не виконала зазначені в п. 6.2. цього Договору умови, то вона не може посилатися на обставини непереборної сили, як на причину невиконання нею своїх зобов’язань.
7. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
7.1. Усі спори, що виникають з даного Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку, за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.
8. ІНШІ УМОВИ
8.1. Після набрання чинності цим Договором всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються умов цього Договору, втрачають юридичну силу.
8.2. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані уповноваженими представниками Сторін цього Договору, скріплені їх печатками та нотаріально посвідчені.
8.3. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення цього Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості. Недійсність окремих положень цього Договору не тягне за собою недійсність Договору в цілому, оскільки можна припустити, що цей Договір міг би бути укладений без включення до нього таких положень.
8.4. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків.
8.5. Будь-які повідомлення, попередження та інший обмін інформацією між Первісним Іпотекодержателем та Новим Іпотекодержателем, що стосуються цього Договору, незалежно від того, передбачені вони цим Договором або ні, здійснюються в письмовій формі та доводяться до відома іншій Стороні кур’єром під розписку, рекомендованим або цінним листом (телеграмою), якщо інші способи передачі документів за цим Договором не визначені вище.
8.6. Сторони є платниками податку на прибуток підприємств на загальних підставах.
8.7. Цей Договір набирає чинності з моменту його нотаріального посвідчення.
8.8. Витрати по нотаріальному посвідченню цього Договору, внесенню змін до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, отриманню витягів з реєстрів несе Новий Іпотекодержатель.
8.9. Цей Договір укладений у трьох примірниках українською мовою та підписано Сторонами (уповноваженими представниками Сторін) того числа, місяця, року і у тому місці, які вказані на початку цього Договору. Перший примірник залишається у справах приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Морозової С.В., а інші видаються Сторонам.
8.10. До цього Договору в якості його невід’ємної частини додається Акт приймання-передачі документів, який є Додатком № 1 до цього Договору.
9. АДРЕСИ, ПІДПИСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН: