Договір передачі прав вимоги по кредиту від БАНКУ до Факторингової установи (зразок документу)

Просмотров: 8240

Mayorov advokat

Чи мають право за борг по кредиту забрати майно

Після надходження погроз про вилучення майна за борг по кредиту позичальникові не варто відразу продавати квартиру або будинок, оскільки рішення про продаж майна в рахунок погашення боргів може приймати тільки суд. При наявності у власності громадянина та його сім'ї єдиного житла забрати його не мають права. В такому випадку колектори не мають права лякати розправою, оскільки їх робота обмежена виключно дзвінками по телефону і веденням переговорів. Для вирішення виниклих проблем позичальникові краще звернутися в суд, що дозволить йому досягти наступного результату: припинення дзвінків і погроз від колекторів; поява можливості для реструктуризації боргу; зняття психологічної напруги. Якщо вам намагаються загрожувати колектори, слід розібратися, наскільки законні і обгрунтовані їх вимоги. Для цього потрібно добре знати норми закону, якими вони керуються. Розібратися в них самостійно складно. Краще звернутися за допомогою до юристів нашої компанії. Вони проконсультують в разі незаконних дій колекторів, складуть необхідні скарги і допоможуть відстояти ваші інтереси в правоохоронних і судових органах.

Зразок договору, по якому колектори купують ваш кредит!

ДОГОВІР №
місто Київ                                                   ____________2019 року


ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК», юридична особа за законодавством України, ідентифікаційний код ________, із зареєстрованим місцезнаходженням:_________________, в подальшому «Первісний Кредитор», в особі Голови Правління___________,який діє на підставі Довіреності посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу______________________________, з однієї сторони,

та

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНФАКТОР», юридична особа за законодавством України , код ЄДРПОУ _________, із зареєстрованим місцезнаходженням:_________________, Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серія _________________, реєстраційний номер ____________,в подальшому «Новий Кредитор», в особі Директора _____________________, який діє на підставі Статуту, з другої сторони,надалі разом іменовані – «Сторони», а окремо – «Сторона»,
діючи добровільно, розуміючи значення своїх дій та правові наслідки укладення даного договору, дотримуючись вимог цивільного законодавства України, що регулюють порядок укладення цього договору, зокрема вимог щодо недійсності правочину, керуючись Цивільним кодексом України, уклали цей договір№ _________ про відступлення права вимоги, надалі – «Договір», про наступне:ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ11серпня 2006 року між Первісним Кредитором та _______________________________, ідентифікаційний номер ______________, що зареєстрований за адресою: м.Київ, ________________________(надалі – «Боржник»), був укладений Договір про відкриття кредитної лінії № __________ (надалі – «Кредитний договір»), з подальшими змінами та доповненнями.

Відповідно до Кредитного договору Первісний Кредитор надав Боржнику кредит в сумі _________________ (_________________) доларів США.

На день укладання цього Договору Боржником в повному обсязі не було виплачено основну суму кредиту, проценти за користування кредитом, що належать до сплати за Кредитним договором на користь Первісного Кредитора.

З метою забезпечення виконання зобов’язань Боржникомза Кредитним договором між Первісним Кредитором, як Іпотекодержателем та __________________________, ідентифікаційний номер _____________, що зареєстрована за адресою: ______________________, як Іпотекодавцем, в якості Майнового поручителя Боржника (надалі – «Майновий Поручитель»), було укладено Іпотечний договір від _________________ року,посвідчений приватним нотаріусом ___________________ та зареєстрований в реєстрі за №__________ (надалі – «Договір Забезпечення»).

Первісний Кредитор:

1) має намір відступити (передати) на користь Нового Кредитора всі права вимоги за Кредитним Договором у розмірі та в порядку, що передбачені цим Договором;
2) має намір відступити (передати) за відповідними правочинами на користь Нового Кредитора усі права вимоги за Договором Забезпечення.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Первісний Кредитор відступає (передає), а Новий Кредитор набуває (приймає) від належного Первісному Кредитору права грошової вимоги за Кредитним договором в обсязі, що визначається в цьому Договорі (надалі – «Відступлені Права») та передає в розпорядження Первісного Кредитора грошову суму, вказану в цьому Договорі.
1.2. Під Відступленими Правами розуміється право грошової вимоги на отримання всіх грошових коштів (заборгованості) за Кредитним договором, яка на дату укладення цього Договору складає суму __________ (___________________________) гривні __ копійок, що еквівалентно________________________, згідно з офіційним обмінним курсом Національного Банку України на дату укладення цього Договору, з яких:
- сума основної заборгованості: _____________________, що ______________________________долари США 72 центи, згідно з офіційним обмінним курсом НБУ на дату укладення цього Договору;
- розрахункова сума процентів за розрахунком суми заборгованості за користування кредитними коштами: _________________________________, що еквівалентно ________________________________долари США, згідно з офіційним обмінним курсом НБУ на дату укладення цього Договору.
1.3. Відступлені Права відступаються в повному обсязі та на умовах, що визначені цим Договором, та які існують на момент їх відступлення щодо повернення Боржникомзаборгованості за кредитом, процентів та інших сум, що належать до сплати за користування кредитними коштами, що передбачено Кредитним договором.
 
2. УМОВИ ВІДСТУПЛЕННЯ

2.1.В разі здійснення перерахування Новим Кредитором в розпорядження Первісного Кредитора грошових коштівв повному обсязі згідно п.п. 3.1. – 3.3. цього Договору (тобто, отримання Первісним Кредитором відповідних коштів), укладається відповідний акт приймання-передачі Відступлених Прав між Первісним Кредитором та Новим Кредитором.
В разі виконання Новим Кредитором п. 2.1. цього Договору, Первісний Кредитор відступає на користь Нового Кредитора права вимоги за Договором Забезпечення шляхом укладення між Первісним Кредитором та Новим Кредитором договору про відступлення прав вимоги за Договором Забезпечення (надалі - «Договір Відступлення Прав за Договором Забезпечення»).
2.2. Договір Відступлення Прав за Договором Забезпечення вчиняється в тій самій формі, в якій був укладений Договір Забезпечення, та з дотриманням вимог чинного законодавства України щодо нотаріального посвідчення і державної реєстрації відповідно.
2.3. Після повного виконання Новим Кредитором умов п. 3.1-п.3.3 цього Договору, в день підписання Сторонами Договору Відступлення Прав за Договором Забезпечення,(за умови, що право власності на нерухоме майно, що було передано в іпотеку Первісному Кредитору відповідно до Договору іпотеки, що зазначений в Розділі «Загальні положення», зареєстровано за Майновим Поручителем в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно),Первісний Кредитор надає нотаріусу відповідні заяви щодо внесення змін та додаткових відомостей до записів відносно особи іпотекодержателя з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК»на Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНФАКТОР», які містяться в Державному реєстрі речових прав на нерухомемайно.
Всі витрати за внесення змін до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та до Державного реєстру обтяжень рухомого майна у зв’язку з підписання Сторонами Договорів Відступлення Прав за Договорами Забезпечення несе Новий Кредитор відповідно до п. 4.3. цього Договору.
3. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ПЕРЕРАХУВАННЯ

3.1.Ціна цього Договорускладає суму грошових коштів в національній валюті України – гривні в розмірі__________________________________________, згідно з офіційним обмінним курсом НБУ станом на дату укладення цього Договору (надалі – «Ціна Договору»).
3.2. Сторони домовились, що Новий Кредитор перераховуєПервісному Кредитору грошові кошти у розмірі 100% Ціни Договору, визначеної в п. 3.1. цього Договору, в національній валюті України – гривні.
3.3.Сума Ціни Договору перераховуєтьсяв день укладення даного Договору шляхом її перерахування на рахунок Первісного Кредитора № __________________________та вважається отриманою Первісним Кредитором в день її зарахування у повному обсязі на рахунок, вказаний у цьому пункті даного Договору.
4. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ ВІДСТУПЛЕНИХ ПРАВ

4.1. Відступлені Прававважаються відступленими (переданими) Первісним Кредитором та набутими (прийнятими) Новим Кредитором в день належного виконання Новим Кредитором умов п. 3.1. -п. 3.3. даного Договору, про що укладається відповідний акт приймання-передачі Відступлених Прав.
4.2. Первісний Кредитор на підтвердження дійсності Відступлених Прав зобов’язується в день повного належного виконання Новим Кредитором зобов’язань, згідно з п. 3.1. та п.3.3. цього Договору, передати Новому Кредитору оригіналидокументів, якіпідтверджують відповідні зобов’язання Боржникаперед ним, та перелік яких визначено в Додатку № 1 до цього Договору.
4.3.Вибір нотаріуса, який буде посвідчувати Договори Відступлення Прав за Договорами Забезпечення, а також місце укладення вказаних договорів покладається на Первісного Кредитора.Всі витрати за нотаріальне посвідчення Договору Відступлення Прав за Договором Забезпеченнянесе Новий Кредитор, без компенсації таких витрат Первісним Кредитором, і такі витрати не включаються до Ціни Договору.
4.4. Сторони зобов’язуються укласти Договір Відступлення Прав за Договором Забезпечення в день підписання цього Договору, за умови належного виконання Новим Кредитором умов п. 3.1. - п. 3.3. даного Договору та зарахування грошових коштів на рахунок Первісного Кредитора, зазначений в п. 3.3 цього Договору.
4.5. Первісний Кредитор, за умови належного здійснення Новим Кредитором перерахування коштів в розмірі Ціни Договору,на підтвердження дійсності відступлених прав вимоги за ДоговоромЗабезпечення зобов’язується в день укладення ДоговоруВідступлення Прав за ДоговоромЗабезпечення передати Новому Кредитору оригіналДоговоруЗабезпечення (включаючи додатки, доповнення, договори про внесення змін, тощо).Перелік документів, що надається за цим пунктом, може деталізуватися Сторонами в Договорі Відступлення Прав за Договором Забезпечення.
4.6. Інші документи, які підтверджують або стосуються відступлених прав за Договором Забезпечення, та які не були передані в порядку, визначеномуп. 4.5. цього Договору, Первісний Кредитор зобов’язується передати Новому Кредитору (копії з нотаріально посвідчених копій\фотокопій, та/або належним чином засвідчені копії Боржником, Майновим поручителем) у термін не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дати укладання Сторонами Договору Відступлення Прав за Договором Забезпечення, в разі наявності,а саме документи відносно:
- повноважень Майнового поручителя на укладання Договору Забезпечення;
- письмового листування (повідомлення, листи-вимоги) Первісного Кредитора з Боржником, Майновим поручителем щодо погашення заборгованості за Кредитним договором.
4.7. Передача оригіналів та/або копій усіх документів, визначених в п. 4.2,п. 4.5., п. 4.6 цього Договору від Первісного Кредитора до Нового Кредитора здійснюється Сторонами згідно з Актами приймання-передачі документів.
4.8. З моменту відступлення (передачі) Первісним Кредитором Новому Кредитору Відступлених Прав та відступлення (передачі) Первісним Кредитором Новому Кредитору прав вимог за Договором Забезпечення, Первісний Кредиторвтрачає правогрошової вимоги за Кредитним договоромта усі права вимогиза Договором Забезпечення, що існували на момент відступлення (передачі) Відступлених Правта відступлення (передачі) прав вимоги за ДоговоромЗабезпечення, і, відповідно, Первісний Кредитор не матиме жодних прав вимоги до Боржника та/або Майнового поручителя, у обсязі Відступлених Прав та відступлених (переданих) прав вимоги за Договором Забезпечення.
4.9. З моменту відступлення (передачі) Первісним Кредитором Новому Кредитору Відступлених Прав та відступлення (передачі) Первісним Кредитором Новому Кредитору прав вимоги за Договором Забезпечення, Новий Кредиторзамінює Первісного Кредитора у правовідносинах, що існуютьна дату укладання даного Договору та Договору про Відступлення Прав за ДоговоромЗабезпечення.
4.10. Не пізніше 5-ти календарних днів з дативідступлення Відступлених Прав, Первісний Кредитор зобов’язаний направити Боржникута Майновому поручителю (з оголошеною цінністю з описом вкладення та повідомленням про вручення)письмові повідомлення про відступленняНовому Кредитору Відступлених Прав, та протягом 3-х робочих днів з дати відправлення таких повідомленьнадати Новому Кредитору докази відправлення повідомлень,шляхом направлення відповідного рекомендованого листа. Після отримання повідомлень про вручення вищевказаних повідомлень Первісного Кредитора Боржникута Майновому поручителю, відповідно, протягом 3-х робочих днівповідомити про це Нового Кредитора та надати йому належним чином засвідченіПервісним Кредитором копії таких повідомлень, шляхом направлення відповідного рекомендованого листа.
Письмові повідомлення Первісного Кредитора повинні містити:
- інформацію про відступлення Первісним Кредитором Відступлених Правна користь Нового Кредитора;
- назвувідповідногоКредитногодоговорута ДоговоруЗабезпечення;
- розмір заборгованості за відповідним Кредитним договором, право грошової вимоги щодо якої відступлене за цим Договором, - у всіх валютах та розмірах, передбачених ст. 1 «Предмет Договору» цього Договору;
- назву Нового Кредитора, інформацію про його місцезнаходження та про його банківські реквізити.
4.11. Обов'язки Первісного Кредитора перед Боржником за Кредитним договором,на момент укладання цього Договору, Первісним Кредитором виконані повністю належним чином.
4.12. Якщо після набуття (прийняття) Новим Кредитором Відступлених Прав відповідно до умов цього Договору та Договору Забезпечення, Первісний Кредитор отримає від Майнового Поручителя, Боржника та/або третіх осіб будь-яку суму грошових коштів в погашення заборгованості за Кредитним договором, то Первісний Кредитор зобов’язаний перераховувати такі кошти в 5-ти денний строк Новому Кредитору,ідентифікаційний код ____________, п/р __________ в АТ ______________.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Первісний Кредитор має право:
5.1.1. вимагати від Нового Кредитора належного виконання всіх своїх зобов’язань за цим Договором.
5.1.2. реалізовувати інші свої права, передбачені цим Договором та чинним законодавством України.
5.2. Первісний Кредитор зобов’язаний:
5.2.1. належним чином виконувати всі свої зобов’язання за цим Договором;
5.2.2. у випадку надходження від Боржника,Майнового Поручителя або третьої особи грошових коштів в погашення заборгованості за Кредитним договором до моменту повідомлення Боржника, Майнового Поручителя про Відступлення Прав вимоги, у відповідності до п. 4.10. цього Договору, здійснювати дії у порядку, передбаченому в п. 4.12 цього Договору.
5.2.3. письмово повідомитиБоржника,Майнового поручителя про відступлення Відступлених Прав на користь Нового Кредитора у строк та порядку, передбачені цим Договором, та надати Новому Кредитору копію такого повідомлення, згідно з п. 4.10. цього Договору;
5.3. Новий Кредитор має право:
5.3.1. вимагати від Первісного Кредитора відступлення (передачі) йому Відступлених Прав таправ вимоги за ДоговоромЗабезпечення, а такожнадання всіх необхідних документівщо підтверджують права вимоги до Боржниката Майнового поручителя за Відступленими Правами та Договором Забезпечення, - у передбаченому цим Договором порядкуі строки та у передбаченому Договором Відступлення Прав за Договором Забезпечення порядку і строки, відповідно;
5.3.2. вимагати від Первісного Кредитора належного і своєчасного виконання останнім своїх зобов'язань за цим Договором;
5.3.3. після підписання Сторонами Акту приймання-передачі Відступлених Прав та передачі Новому Кредитору прав вимоги за Договором Забезпечення (відповідно) -розпоряджатися Відступленими Правами та правом вимоги за Договором Забезпечення (відповідно) на свій власний розсуд, в тому числі відступати (передавати) Відступлені Права, та право вимоги за Договором Забезпечення на користь третіх осіб без згоди Первісного Кредитора.
5.4. Новий Кредитор зобов’язаний:
5.4.1. належним чином виконувати всі свої зобов’язання за цим Договором.
5.4.2. перерахуватиПервісному Кредитору грошові кошти у розмірі 100% Ціни Договору, визначеної в п. 3.1. цього Договору, в національній валюті України гривні, в порядку та на умовах, передбачених цим Договором.
6. ГАРАНТУВАННЯ СТОРІН

6.1. Підписанням цього Договору Первісний Кредитор гарантує, що:
- йому не відомі заборони на відступлення Первісним Кредитором Відступлених Прав на користь Нового Кредитора на умовах, передбачених цим Договором;
- ним отримано всі необхідні дозволи (погодження) своїх органів управління на укладення цього Договору відповідно до своїх статутних документів, внутрішніх положень та чинного в Україні законодавства;
- його обов’язки перед Боржником, що передбачені Кредитним договором, на момент укладення цього Договору виконані Первісним Кредитором повністю;
- для укладення та виконання цього Договору не вимагається отримання жодних дозволів, підтверджень чи наказів будь-якого суду, органу державної влади чи іншої особи чи установи, подальших погоджень чи здійснення інших дій;
- строкивсіх платежів за Кредитним договоромнастали;
- заборгованість за Кредитним договором, права щодо якої відступаються за цим Договором,не була сплачена Боржником, Майновим поручителем та/або третьою особоюна момент укладення цього Договору;
- вся документація та інформація стосовно Боржника, Майнового поручителя, яка у відповідності до умов цього Договору передається Новому Кредитору у зазначеній в цьому Договорі формі та обсязі, відповідає тій інформації, яка була отримана Первісним Кредитором від Боржника, Майнового поручителя (відповідно)та не містить будь-яких недостовірних відомостей;
- Відступлені Права та права вимоги за Договором Забезпеченняна момент (день) укладення цього Договорує дійсними, не знаходяться в заставі, жодним способом не відчужені, не є предметом судового чи іншого спору,під арештом не перебувають та можуть бути відступлені без згоди Боржника, Майнового поручителя;
- йому не відомі будь-які підстави, передбачені чинним законодавством України, для визнання Відступлених Прав та/або прав вимоги за Договором Забезпечення нікчемними, недійсними;
-не укладались правочини щодо відступлення Первісним Кредитором Відступлених Прав будь-якому іншомукредитору;
- на момент (день) укладення цього Договору,ДоговірЗабезпечення є дійсним та Первісному Кредитору не відомі факти його оскарження будь-якою особою в будь-якому суді України.
6.2. Підписанням цього Договору, Новий Кредитор гарантує, що:
- він при укладенні та виконанні цього Договору діє виключно від власного імені та виключно у власних інтересах;
- кошти, якими Новий Кредитор здійснюватиме розрахунки з Первісним Кредитором за цим Договором, є власністю виключно Нового Кредитора;
- між ним та будь-якою третьою особою (особами) відсутні усні та/або письмові домовленості (в т.ч. вчинені на майбутнє) щодо представництва та/або посередництва інтересів третьої особи (осіб) стосовно предмету цього Договору;
- ним отримано всі необхідні дозволи (погодження) своїх органів управління на укладення цього Договору та його виконання відповідно до своїх статутних документів, внутрішніх положень та чинного в Україні законодавства;
- для укладення та виконання цього Договору не вимагається отримання жодних подальших погоджень чи здійснення інших дій;
- для укладення та виконання цього Договору не вимагається жодних додаткових дозволів та погоджень органів державної влади чи третіх осіб;
- його учасники (власники) повідомлені про укладення цього Договору та його умови, надали згоду на його укладеннята надали Первісному Кредитору відповідні підтвердження щодо цього;
- він ознайомився з фактичним станом заборгованості та документацією (на день укладення цього Договору) стосовно Боржника, зокрема, обізнаний про всі суми, що складають право вимоги за Відступленими Правами, строки виконання зобов’язань за Відступленими Правами, умови забезпечення виконання зобов’язань за Відступленими Правами, та не має жодних зауважень до її (фактичної заборгованості) змісту;
- на підставі інформації, наданої Первісним Кредитором, він обізнаний, що Відступлені Права, які відступаються за цим Договором, не знаходяться в заставі, жодним способом не відчужені, не є предметом судового чи іншого спору, під арештом не перебувають, і що сума заборгованості за Кредитним договором, не була переведена на будь-якого іншого боржника;
- він оглянув фактично та документально предмет іпотеки за Договором Забезпечення і не має жодних претензій до стану предмету іпотеки та документації на нього.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Кожна із Сторін відповідає за невиконання, неналежне виконання своїх договірних зобов’язань відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.
7.2. Первісний Кредитор відповідає перед Новим Кредитором за недійсність Відступлених Прав та прав вимоги за Договором Забезпечення, яка може існувати на момент їх відповідного відступлення (передачі), але не відповідає за невиконання або неналежне виконання Боржником, Майновим поручителемзобов’язань за Кредитнимдоговоромта Договором Забезпечення.
Первісний Кредитор не відповідає за невиконання або неналежне виконання Майновим поручителем зобов’язань за Кредитним договоромта/або ДоговоромЗабезпечення. Первісний Кредитор не відповідає перед Новим Кредиторомтакож у випадку, якщо одержані Новим Кредитором суми від Боржниката/або Майнового поручителя, та/або одержані Новим Кредитором суми (майно за відповідною вартістю) від Майнового поручителя будуть меншими (майно – меншої вартості, відповідно) від суми, перерахованоїНовим КредиторомПервісному Кредитору за цим Договором.
7.3. Сторона зобов’язується відшкодувати іншій Стороні реальні збитки, які пов’язані з будь-яким порушенням будь-якого гарантування, наданого Стороною в даному Договорі,або якщо наданетакою (винною) Стороною гарантування виявиться неправдивим у будь-якому суттєвому (підтвердженому у судовому порядку) відношенні.
8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за даним Договором, якщо воно сталося внаслідок обставин непереборної сили, а саме: пожежі, повені, страйку, землетрусу, війни, бойових дій,і якщо ці обставини безпосередньо вплинули на невиконання цього Договору. Обставини будуть вважається такими, якщо вони виникли після укладення цього Договору внаслідок непередбачених і невідворотних Сторонами подій. У цих випадках термін виконання Сторонами зобов’язань за цим Договором продовжується пропорційно часу, протягом якого діють такі обставини. Підтвердженням факту настання та строку дії обставин непереборної сили є довідка Торгово-Промислової палати України.
8.2. Сторона, для якої створилася неможливість виконання зобов’язань за цим Договором внаслідок обставин непереборної сили визначених в п. 8.1. цього Договору, повинна про настання цих обставин письмово повідомити іншу Сторону не пізніше десяти календарних днів з дати настання зазначених обставин.
8.3. Якщо зазначені обставини або їхні наслідки тривають більше 3-х місяців, кожна Сторона має право на відмову від цього Договору. У цьому випадку, жодна із Сторін не вправі вимагати від іншої Сторони відшкодування своїх збитків (включаючи поточні витрати).
8.4. Якщо Сторона не виконала зазначені в п. 8.2. цього Договору умови, то вона не може посилатися на обставини непереборної сили, як на причину невиконання нею своїх зобов’язань.

9. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

9.1. Сторони домовились, що «Конфіденційною інформацією» визнається інформація, що містить банківську, комерційну та будь-яку іншу інформацію, яка стала відома Сторонам у зв’язку з підписанням та/або виконанням (при відступленні права грошової вимоги за Кредитним договоромзгідно з цим Договором) та/або припиненням цього Договору, а також цей Договір і всі додатки до нього.
9.2. Сторони зобов'язуються тримати в таємниці та не розголошувати Конфіденційну інформацію будь-якій фізичній, юридичній особі без попередньої письмової згоди одна одної, крім розголошення відповідно реалізації положень цього Договору.
9.3. Сторони не мають права розкривати Конфіденційну інформацію, отриману одна від одної, будь-яким працівникам або третім особам, за виключенням тих працівників, яким така інформація необхідна для виконання посадових обов'язків (зокрема, для реалізації відповідних положень цього Договору)та які приймають на себе зобов'язання про нерозголошення Конфіденційної інформації.
9.4. У випадку здійснення третіми особами повноважень на підставі спеціального закону України або іншого нормативного акту України (правоохоронні органи), відомості, що підлягають конфіденційності, можуть бути надані Стороною без згоди іншої Сторони, з обов'язковим письмовим повідомленням останньої про таке протягом 3-х робочих днів після відповідного надання. У цьому випадку Сторона повідомляє (видає інформацію) лише при дотриманні порядку, встановленого відповідним спеціальним законом України або іншим нормативним актом України (щодо обшуку, виїмки і таке інше).
9.5. За порушення конфіденційності та наявності вини Сторони, що спричинило збитки іншій Стороні, винна Сторона несе відповідальність у порядку, передбаченому чинним законодавством України.
9.6. У разі, якщо будь-яка із Сторін не виконає свої зобов'язання за даним Договором, то вона повинна повністю компенсувати прямі збитки, понесені іншою Стороною як прямий результат невиконання умов цього Договору.
10. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1. Усі спори, що виникають з даного Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку, за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.
11. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

11.1. Цей Договір вважається укладеним та набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до повного належного виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань за даним Договором.
11.2. У разі невиконання Новим Кредитором свого зобов’язання щодо перерахування коштів в розмірі Ціни Договору, цей Договір втрачає чинність наступного дня після закінчення строку для здійснення перерахування, передбаченого у п. 3.3. цього Договору.
12. ІНШІ УМОВИ

12.1. Сторони дійшли згоди, що цей Договір спрямований на регламентацію цивільних правовідносин, що виникають з приводу відступлення права грошової вимоги в порядку та на умовах, визначених цим Договором та чинним в Україні законодавством.
12.2. Після набрання чинності цим Договором всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються умов цього Договору, втрачають юридичну силу.
12.3. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані уповноваженими представниками Сторін цього Договору та скріплені їх печатками.
12.4. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення цього Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.12.5. Сторони, укладаючи цей Договір, та керуючись відповідними принципами свободи договору, домовилися про наступну форму укладання цього Договору, яка є обов’язковою для Сторін і погодженою Сторонами, а саме: кожен аркуш, на якому викладено цей Договір містить підписи кожної Сторони (уповноваженого представника Сторони, що підписав цей Договір) та печаткикожної Сторони.
Сторони підтверджують, що таке застереження застосовано Сторонами добровільно з метою уникнення можливих замін окремих аркушів, на яких викладено цей Договір. Сторони домовилися, що умови цього Договору будуть вважатися чинними, та мати доказову силу виключно у випадку, коли ці умови викладені на аркуші, що має вказані вище застереження. При цьому таке застереження не застосовується у випадках внесення змін до цього Договору.
Своїм підписом під цим Договором фізична (-ні) особа (-и), що уповноважена (-і) Новим Кредитором та Первісним Кредитором підписати цей Договір, надають, відповідно, Первісному Кредитору та Новому Кредитору свою згоду на обробку (в тому числі на їх збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, поширення, знеособлення, знищення відомостей) їх персональних даних Первісним Кредитором та Новим Кредитором, відповідно, а також Розпорядником бази персональних даних Первісного Кредитора та Нового Кредитора, відповідно (якщо такий є) відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».12.6. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків.12.7. Будь-які повідомлення, попередження та інший обмін інформацією між Первісним Кредитором та Новим Кредитором, що стосуються цього Договору, незалежно від того, передбачені вони цим Договором або ні, здійснюються в письмовій формі та доводяться до відома іншій Стороні кур’єром під розписку, рекомендованим або цінним листом (телеграмою), якщо інші способи передачі документів за цим Договором не визначені вище.12.8. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної зі Сторін.12.9. Сторони є платниками податку на прибуток підприємств на загальних підставах.12.10. До цього Договору в якості його невід’ємної частини додаються наступні додатки:1) Додаток № 1 – Реєстр документів, що підтверджують Відступлені Права;2) Додаток № 2 –Акт приймання-передачі Відступлених Прав;3) Додаток № 3 – Акт приймання-передачі документів.
12.11. Назви статей та розділів цього Договору використовуються лише для зручності та жодним чином не впливають на їх зміст і тлумачення.

13. АДРЕСИ, ПІДПИСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

Для отримання юридичної консультації по кредитам:

1. Реструктуризація кредиту (списання)
2. Захист від колекторів
3. Зняття арешту з майна
4. Оскарження рішення суду (заочне, апеляція, касація)
5. Застосування позовної давності по кредиту
6. Припинення поруки, скасування виконавчого напису
7. Супроводження купівлі кредиту на голландському аукціоні
8. Списання боргів – банкрутство фізичних осіб
911inua@gmail.com - задайте нам питання!
063-595-87-10 - отримуйте консультацію за телефоном!