Наші послуги

Виграли суд, скасували штрафи, припинили кредит

Ця стаття знадобиться тим, хто укладав кредитний договір з ПАТ Ідея банк. Якщо у вас виникають запитання: як виграти суд з Ідея банк, як припинити кредитний договір, як припинити договір застави, як визнати недійсним пункт кредитного договору, який встановлює штраф по кредиту, як скасувати виконавчий напис нотаріуса, то інформація зазначена нижче вам знадобиться.

 

Спір виник відносно кредитного договору, який укладався з ПАТ Ідея банк. В його забезпечення також укладався договір застави, за яким в заставу було передано автомобіль. Боржник виконав кредитний договір достроково окрім погашення штрафу, який був нарахований незаконно. Штраф не сплачувався принципово оскільки банк знахабнівши від своєї безкарності, нараховував штрафи взагалі безпідставно.

 

Ми звернулися до суду з позовом про припинення кредитного зобов’язання, припинення застави автомобіля та визнання недійсним пункту кредитного договору, який встановлював абсурдні штрафи.

 

Поки ми розпочинали вказаний судовий процес, ПАТ Ідея банк звернувся до нотаріуса з заявою про вчинення виконавчого напису про звернення стягнення на автомобіль і виконавчий напис відповідно був вчинений.

 

Наш позов про припинення зобов’язань та визнання недійсним пункту кредитного договору був задоволений. Позиція, на яку ми посилалися полягає в наступному:

 

Між ПАТ Ідея Банк та особою був укладений кредитний договір, за умовами якого Відповідачем на умовах поверненості, строковості, платності були надані у власність Позивача грошові кошти.
Цього ж дня, з метою забезпечення виконання вищевказаного зобов’язання, між Позивачем та Відповідачем був укладений договір застави, за умовами якого в заставу був переданий транспортний засіб – легковий автомобіль.
Потрібно зазначити, що вказане кредитне зобов’язання було виконано  сплатою суми грошових коштів, що підтверджується відповідною квитанцією, яка додається. Саме вказаний розмір суми грошових коштів станом на 31.08.2015р. становив розмір боргу Позивача перед Відповідачем, що підтверджується довідкою про стан заборгованості від 31.08.2015р., яка додається.
Отже, вказане кредитне зобов’язання виконано належним чином, а тому є припиненим відповідно до ст. 599 ЦКУ відповідно до якої зобов'язання припиняється виконанням, проведеним належним чином.
Виходячи з вказаного висновку припиненим є також і зобов'язання застави, яке забезпечує виконання кредитного зобов'язання оскільки цього вимагає п.1 ч. 1 ст. 563 ЦКУ відповідно до якого право застави припиняється у разі припинення зобов'язання, забезпеченого заставою.
Але потрібно зазначити, що у Позивача та Відповідач виник спір відносно розміру боргу Позивача перед Відповідачем. Відповідач зазначає, що окрім суми вказаної вище, Позивач має сплатити Відповідачу ще штраф. Ця сума визначена в довідці про стан заборгованості від 31.08.2015р., посилання на яку зазначені вище.
Потрібно зазначити, що вказаний штраф нарахований відповідно до п. 4 кредитного договору (Параграф 9 «Відповідальність сторін»), зміст якого полягає в наступному: У разі неподання або несвоєчасного подання Позичальником документів, що підтверджують фінансовий стан Позичальника за 6 місяців та/або невиконання/несвоєчасне виконання поновлення дії договору (договорів) страхування заставного майна Банк має право вимагати від Позичальника сплати штрафу в розмірі від 0,1% до 3% від початкової суми кредиту за кожний випадок порушення стягнувши витрати із позичальника.
Як зазначає Відповідач, штраф нарахований за неподання Позичальником документів, що підтверджують його фінансовий стан. Потрібно зазначити, що цей висновок Відповідача не відповідає дійсності, оскільки вказані документи були подані Відповідачу 20.01.2015р. до відділення ПАТ Ідея банк, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул.. М.Раскової, 2А. Що стосується ідентифікації документу, який був поданий, то потрібно зазначити, що була подана податкова декларація платника єдиного податку ФОП. Відповідні документи, які підтверджують вказану обставину додаються.

 

Також потрібно зазначити, що вказаний вище пункт кредитного договору, який надає право Відповідачу вимагати сплати штрафу, є незаконним та таким, що підлягає визнанню недійним, обґрунтування чого полягає в наступному:


1. Спірний пункт порушує ч. 2 ст. 549 ЦКУ відповідно до якої Штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов'язання.
Порушення вказаної норми законодавства полягає в тому, що ця норма передбачає обов’язковість прив’язки в процентному співвідношенні розміру штрафу до суми порушеного зобов’язання. Але потрібно зазначити, що відповідно до спірного пункту кредитного договору невиконання чи неналежне виконання зобов’язання полягає у неподанні чи несвоєчасному поданні документів, що не може виражатися в певній сумі. Тому прив’язка штрафу у спірному пункті договору до суми наданого кредиту є просто абсурдною оскільки сума наданого кредиту немає ніякого відношення до невиконання зобов’язання.


2. Спірний пункт порушує ч. 2 ст. 549 ЦКУ відповідно до якої Штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов'язання.
Порушення вказаної норми законодавства полягає в тому, що вона передбачає відповідальність саме за невиконання чи неналежне виконання зобов’язання. Більш детальне обґрунтування порушення вказаної норми нижче.
Відповідно до ч. 1 ст. 509 ЦКУ Зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.
Відповідно до ч. 1 ст. 1054 ЦКУ За кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти.
Аналізуючи вказані вище норми законодавства, що визначають суть кредитного зобов’язання можна зробити висновок, що зобов’язання, яке виникло між Позивачем та Відповідачем передбачає обов’язок Позивача повернути надані грошові кошти та сплатити проценти за користування ними і саме за порушення цих обов’язків і може встановлюватися штраф в розумінні ч. 2 ст. 549 ЦКУ – про порушення якої і говориться в цьому пункті позовної заяви.
Вказана позиція також збігається з ч. 4 ст. 11 ЗУ «Про захист прав споживачів» відповідно до якої Кредитодавцю забороняється встановлювати у договорі про надання споживчого кредиту будь-які збори, відсотки, комісії, платежі тощо за дії, які не є послугою у визначенні цього Закону. Умова договору про надання споживчого кредиту, яка передбачає здійснення будь-яких платежів за дії, які не є послугою у визначенні цього Закону, є нікчемною.
Як вже зазначалося, послуга - це діяльність виконавця з надання (передачі) споживачеві певного визначеного договором матеріального чи нематеріального блага, що здійснюється за індивідуальним замовленням споживача для задоволення його особистих потреб. (ч. 17 ст. 1 ЗУ «Про захист прав споживачів»).
Вказана норма підтверджує зазначену позицію відносно того, лише за неповернення кредиту можуть встановлюватися певні види неустойки.

 

3. Як зазначено в спірному пункті кредитного договору – розмір штрафу встановлюється від 0,1 до 3%. Потрібно зазначити встановлення розміру штрафу не в фіксованій величині, а в змінній свідчить про порушення норм законодавства, оскільки заборонено встановлювати змінні величини витрат Позичальника за договором про надання споживчого кредиту, норми законодавства відносно чого зазначаються нижче.
Відповідно до п. 3 ч. 5 ст.11 ЗУ «Про захист прав споживачів» До договорів із споживачами про надання споживчого кредиту застосовуються положення цього Закону про несправедливі умови в договорах, зокрема положення, згідно з якими: передбачаються зміни в будь-яких витратах за договором, крім відсоткової ставки;
Відповідно до ч. 5 ст. 18 ЗУ «Про захист прав споживачів» Якщо положення договору визнано несправедливим, включаючи ціну договору, таке положення може бути змінено або визнано недійсним.
Вказана позиція підтверджується також Постановами Верховного Суду України по справах № 6-80цс12 та №6-80цс13, якими визначені обов’язкові для виконання правові позиції: «Відповідно до ч. 5 ст. 11, ст. 18 Закону України «Про захист прав споживачів» до договорів із споживачами про надання споживчого кредиту застосовуються положення цього Закону про несправедливі умови в договорах, зокрема положення, згідно з якими передбачаються зміни в будь-яких витратах за договором, крім відсоткової ставки. Продавець (виконавець, виробник) не повинен включати у договори із споживачем умови, які є несправедливими. Умови договору є несправедливими, якщо всупереч принципу добросовісності його наслідком є істотний дисбаланс договірних прав та обов'язків на шкоду споживача. Якщо положення договору визнано несправедливим, включаючи ціну договору, таке положення може бути змінено або визнано недійсним. Положення, що було визнане недійсним, вважається таким з моменту укладення договору
Аналіз указаних норм дає підстави для висновку, що несправедливими є положення договору про споживчий кредит, які містять умови про зміни у витратах, зокрема щодо плати за обслуговування кредиту та плати за дострокове його погашення, і це є підставою для визнання таких положень недійсними.
Оскільки у спірному договорі плата за обслуговування кредиту та за його дострокове погашення визначена за формулою зі змінними величинами, то такі умови суперечать як положенням ч. 5 ст. 11 Закону України «Про захист прав споживачів», так і затвердженому сторонами графіку платежів, згідно з яким боржник повинен сплачувати щомісяця фіксовану суму, де розмір щомісячної плати за обслуговування кредиту на весь період дії договору дорівнює нулю.
Ураховуючи викладене, касаційний суд помилково погодився з висновками суду апеляційної інстанції про відсутність підстав для визнання пп. 2.2.3 та 4. 1 спірного кредитного договору недійсними.»

 

Через деякий час ми також отримали судове рішення про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню.

 

Справу супроводжував партнер Юридичної компанії «Майоров, Нерсесян та партнери» адвокат по кредитним спорам Роман Коротя.

 

Ви можете записатися на консультацію за номерами телефону: 

0502662726, 0635958710.

 

Надаються для ознайомлення судові рішення.

IMG 0945

IMG 0951

 

 

IMG 1206

IMG 1208